Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/12

Halaman ini tervalidasi

5

thee, meritja 1½ sendok thee, pala 1½, sendok thee, en merah telor 5, die rames; lantas sedia kertas potongan pesagie tiga. Kaloe soedah, kertas inie die gosokie mentéga en boemboe tadie; abis tarook aijam sapotong en die gosokie lagie sama boemboe tadie; lantas kertasnja die lipet soepaija isinja ketoetoop, abis die goreng sama aer.

Sousnja die masak sendirie en njang die pake, gorengan bawang njang aloos 4 sendok makan die tjampoerie boeljon sakira-kira, ketjap sakira-kira, tjoeka 2 sendok makan en tepoong 2 sendok thee. Sous inie die masak sampe boeket, lantas die angkat.


12 Sausijs brood Deegnja 1 pond die tjampoor telor 8, tepoong ½ pond mentéga 1 mangkok thee, die keplok njang baik, lantas biar rijs sebentar. Sasoedahnja sedia pan taart, die lemèkie daon pisang; lantas sosijsnja die boengkoessie sama deeg, abis die tarook dalem pan tadie. Pengabissan die djemoor tempat njang panas, biar dia bisa rijs lagie, lantas die bakar; lebih doeloe pake apie die bawah sadja en blakang kalie baroe pake apie die atas. Kaloe soedah mateng die angkat en lantas die goreng lagie sama mentéga.

13 Biefstuk benggala. (Bengaalsche biefstuk) Garem 3 sendok thee, pala 1 sendok thee, tjengkèh 1 sendok thee, bawang moeda die tjientjang 8, piterselie tjiengtjangan 2 sendok makan, seldrie tjientjangan 2 sendok makan, rosmarijn 1 sendok makan die tjampoor sama beschuit aloos 4 sendok makan. Kaloe soedah; daging iris-irissan sepertie dendeng, die gosokie njang baik sama boemboe tadie, lantas die goeloengie en die iket sama benang, abis die goreng sama mentéga, aer djerook nipis, ketjap sedikit en beschuit aloos.


14 Pastei tjara djawa sama isinja (Inlandsch pastijtje en vulsel) Djienten poetih 1 sendok thee, ketoembar 2 sendok thee, kemirie 10, bawang merah 10, bawang moeda 10, trassie die bakar 1 sendok thee, daon djerook poeroot 3, tjientjangan daon adas 1 sendok besar, tjientjangan daon seldrie 1 sendok besar, die toemkook; abis die masak sama santennja klapa 1, koenjit 3 potong, seree pandjang sadjarie 1 potong, en laos pandjangnja ½ djarie; die masak sampe