Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/122

Halaman ini tervalidasi

— 115 —

1, aernja djerook 2, káijoe manis 1 lood en radjangan sukade ¼ pond. Boemboe inie die rames njang baik doeloe, baroe die pake. Kalook soedah koeweeh njang satoenja boeat toetoop, en lantas die bakar pelan-pelan pake apie die atas en die bawah.

444. Mangé merah. (Rouge mangé.) Agar-agar 1 londjor en kembang sepatoe 12 die masak, abis die saring; kalook soedah, die tambahie aernja djerook 2 of 3 en goela sarasanja, lantas die toeang die vorm en die dinginken.

445. Prol mangga. (Mangga prol.) Mangganja gemadoong di potong iris-iris besar, abis die masak stengah mateng; potongan rotie, die boeang korsnja en atas bawahnja die smeer mentega, goela en kaijoe manís. Kalook soedah, rotie inie die toto die basie kasar abis die toempangie mangkok tadi.

Telor 4, merahnja die poeter sama aer bekas masak mangga en goela, abis aer inie die boeat siram rotie tadie. Sasoedahnja, die bakar pake apie die atas en bawah, ketjil-ketjil sadja.

446. Taart degan. (Klapper taart.) Telor 8, tepoong 4 sendok, goela 3 sendok, mentega 3 sendok, kismis en keroekan klapa degan, die tjampoor, abis die bakar sampe koening.

447. Taart degan. (Klapper taart.) Tepoong 5 sendok merahnja telor 10 die tjampoor soesoe 8 sendok, keroekannja klapa degan 4 sendok besar, rosijn 4 sendok, adas sedikit sekalie, mentega 3 sendok en goela 4 sendok, die tjampoor njang baik, lantas die bakar. Kaloek soedah stengah mateng, pinggirnja die taroekie moentoeknja poetih telor 10 lantas die bakar dengen aboe panas sekalie.

448. Taart degan. (Klapper taart.) Degan die kerook, die pake 10 sendok, abis die tjientjang en die tjampoor sama soesoe 10 sendok, tepoong 3 sendok, goela 3 sendok, merahnja telor 10 en mentega 3 sendok, kalook soedah, die toeang die basie en lantas di bakar.

449. Stomme jonge. Anggoor merah 5 botol, sampanje 1 botol, anggoor asem 1 botol, boeah aardbei, boeah moerbei of framboos ½ botol, aer djerook 1 gelas besar en