Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/124

Halaman ini tervalidasi

— 117 —

10, merahnja die poeter, abis die tjampoerie goela, lantas die tjampoor sama soesoe tadie. Kaijoe manisnja die boeang, lantas soesoenja die masak lagie, die tambahie mentega 1 sendok en djangan brentie adook.

455. Podding vermicelli. (Vermicelle podding.) Soesoe 1 botol sama mentega, die masak sama vermiselli sampe ampir kering, abis die dinginken, en lantas die tambahie goela sarasanja, radjangan sukade 1 en poetihnja telor 1. Telornja die poeter doeloe.

456. Podding dingin (Konde podding.) Tepoong beras 2 mangkok, soesoe 1 botol, merahnja telor 4, goela sedikit en kaijoe manis 4 potong, die masak sampe kentel, abis die toeang die vorm en die dinginken.

457. Banket kenarie. (Kanarie banket). Tepoong 4 pond, goela 1 pond, kenarie die toemboek ¾ pond, telor 4, mentega ¼ pond, tjengkèh sedikit, kembang pala, kaijoe manis en koelit djerook die parood, — die tjampoor abis die rames sampe djadie deeg. Kalook soedah, die tarook die vormnja.

458. Koeweeh strevel. (Strevels). Tepoong 3 sendok, telor 3, goela ½ sendok, die bikin beslag sama aer 2 mangkok. Kalook soedah, die toeang, pake tjorong, die dalem mentega medidie; abis die goreng sampe koening.

459. Roomvla. Kepala soesoe, kalook trada, soesoé djoega djadie die tjampoor sama aer oranje en goela poetih sedikit sama poetih telor 10; abis die masak sampe kentel, lantas die toeang die vormnja, en die tambahie aer kaijoe manis sedikit. Telornja die poeter doeloe.

460. Vla djerook sitroen. (Citroen vla.) Anggoor asem ½ botol, telor 6, aer dierook en goela sarasanja, die masak sampe kentel; abis die toeang die gelas ketjil.

461. Vla djerook sitroen. (Citroen vla.) Aernja djerook sitroen 6, merahnja telor 5 en goela 1 mangkok thee, die tjampoor; abis die masak dengen api ketjil en djangan brentie adook sampe mateng. Kalook soedah, die tjampoerie poetih telor, lantas die tarook die basie en die dinginken.