Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/128

Halaman ini tervalidasi

— 121 —

sama tebelnja en djangan ada ketinggalan lobang samata djaroom. Lantas koeweehnja die djemoor die panas, sampe kering.

Boeah doerie goreng kering, abis die toembook aloos en die ajak. Lantas, poetih telor die moentookken, abis die tjampoerie sama boeah inie en die poeter lagie; kapan merahnja soedah mateng en bagoes betool, die pake voor bikin kembang-kembang, letter atawa samaoenja sadja, die pleister tadie.

Kalook bikin kembangan itoe mistie pake tjorong kertas, lobangnja die bawah ketjil sadja; en tjorongnja die djalanken sepertie orang batik djalanken tjantingnja.

476. Sjelei djamboe bidjie (Gelei van djamboe bidjie.) Djamboenja njang mateng; die belah doewa abis die tim. Kalook soedah, die oenjet en die saring. Saringan inie 2 mangkok, stroop kentel 1 mangkok, die masak pelan-pelan ampe mateng en kentel sekalie.


16*