Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/13

Halaman ini tervalidasi

6

santennja kering. Korsnja die bikin darie tepoong 1 pond, telor 4 en aer, die oelènnie njang baik; kaloe soedah, itoe deeg die giling sampe tipis en die potong-potong boender; abis isinja tadie die bagie, die tarook potong-potongan deeg itoe, lantas die lipet en toetoeppie en die gossokie sama telor keplokan; kaloe soedah die goreng sama minjak en mentéga.

15. Kalkoen isi dengen dobe. (Gevuld kalkoen met daube.) Kalkoennja die tjaboettie toelang-toelangnja samoea, abis die tjoetjie, lantas dalemnja die gosok sama garem. Sasoedahnja inie, daging babie 6 kattie, njang sebagian die iris-iris kaija dendeng, njang lain die tjientang aloos. Njang die iris kaija dendeng die woor-woorie garem. Kaloe soedah, sedia ham potongan, truffel dengen gemooknja 1 blik, meritja njang banjak en pala 1 sendok thee. Loeloornja kalkoen die taroekie garem sama meritja, lantas tjientjangan babie dengen ham en truffelnja sama meritja en pala die masookken dalem kalkoen tadie; abis die toetoeppie sama daging iris-irissan en daging tjientjangan tadie; lantas koelitnja kalkoen die mendjait. Soedah sabegitoe, kalkoennja die taroekie garem en die boengkoos sama servet; servetnja djoega die taroekie garem. Oedjoengnja servet mistie die iket njang koewat, en lantas itoe kalkoen die dalem servet die goebettie sama talie. Toelang-toelangnja kalkoen, sama lebihan daging iris-irissan die tarook die wadja sama aer banjak, boeat masak itoe kalkoen. Masaknja tida bole koerang mistie 4 djam en pake apie besar die bawah sadja. Kaloe soedah, kalkoen tadie tinggal teboengkoes en die tiendes sama anak tiembangan 50 pond, boeljonnja nantie melele, die tadahie. Kaloe soeda tida keloear lagie, boeljon tadie die masak lagie, dengen ager-ager en telor keplokan 1, abis biar dingin die bassie. Sous inie voor toetoepie kalkoennja.

16. Saus voor toetoep ham. (Saus over ham.) Bawang merah die radjang-radjang 4 sendok makan, die goreng sampe koening, sama ham potong-potongan aloes en tepoong sedikit, sama mentéga. Kaloe soedah, die tambahie boeljon sasampenja, sampinjon njang soedah die masak en truffel potong-potongan aloes.