Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/131

Halaman ini tervalidasi

— 124 —

légèn sadja. Kapan soedah rijs, die toeang die mangkok-mangkok ketjil en lantas die masak pake langseng.

486. Wadjik. Ketan 1 katie die masak sampe mateng. Klapa toca die parood, abis die peres santennja; lantas santen inie die masak sama goela djawa sarasanja, sampe kloewar minjaknja. Kalook seedah, ketanuja die tjampoor sama santen inie, lantas die adook; en kalook soedah mateng, die tarook die basie abis die potong-potong.

487. Klepon Ketan 1 katie die bikin tepoong, abis die djemoor en die aijak sama aer anget en kapoor sirie sedikit; lantas die tjampeerie aer en die bikin beslag Kalook soedah die ambilie sedikit, die bikin boender, lantas die masoekie goela djawa sepotong of tètès goela djawa sedikit; abis die toetoop njang baik. Sasoedahnja, die tjemploongken dalem aer panas en kalook aernja moembool die angkat lantas die tarook die aer dingin sama garem; abis die oerapie sama paroeddan klapa.

488 Bleduran Tepoong ketan 1 katie, die rames sama telor 13; telornja die poeter doeloe sampe poetih. Kalook soedah, die tjampoeri" sirih sedikit, abis die glintirie, djangan telaloe ketjel, die bikin boender, londjong, apa maoenja sadja; lantas die goreng sama minjak goerih Kalook soedah, en maoe die goreng lagie, minjakija die dinginken doeloe.

Goela die masak sama aer panas, sampe medidie betool en kentěl, abis die angkat; lantas bidarannja die tjemploongken die goela itoe en die adook njang baik, abis die angkat.

Sasoedahnja, die tarook die basie biar dingin en kring.

489. Bledaran bandjar. Tepoong ketan die goreng, abis die toemhook en die aijak, lantas die pake 5 ons. Sasoe dahnja, tepoong tadie die tjampoerie telor 15 en goela pasir 1 ons, die rames njang baik en lantas die toembook die loempang ketjil Aloenja die gosokie minjak doeloe, begitoe djoega tangannja njang die pake ngrames. Kalook Boedah, deeg inie die giling en die bikin boender; abis bol inie die bikin gèpèng, die kasie roepa kaija daon, lantas die bakar dalem oven.

490. Oondé-oondé. Katjaug idjoo / pond die masak sampe mateng, abis die toosken die irig-irig; aernja die