Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/142

Halaman ini tervalidasi

— 135 —

tjèr-èntjèr sadja en lantas die toeang panas-panas die pientjook goela tadie

Kalook soedah, santen kanil die masak sama tepoong beras 1 sendok en kalook soedah mateng, die toeang djoega die pientjook boeboor tadie.

527. Boeboor pasoong. Tepoong beras 5 mangkok die tjampoor sama paroeddan klapa, abis die koekoos sebentar, kering sadja. Kalook soedah, die tanıbahie aer dingin 1 mangkok Jantas die rames en die bikin boender-boender. Santen klapa 10 mangkok thee die masak, abis die tjampoor sama koeweth boender tadie, kalook santennja medidie; lantas die masak mateng, tapie djangan telaloe kentel. Boeboor inie die makan sama tètès goela djawa.

528. Rotie djawa (Javaansche broodjes) Tepoong beras 5 mangkok thee, die tjampoor sama legen 1½ mangkok, abis die bikin beslag ; lantas die rijsken 2 djam. Kalook soedah die tambahie telor 8, goela pasir 3 mangkok, santen kanil 3 mangkok en garem 1 sendok thee; lantas die rames lagie, abis die bakar pake vorm poffertjes en apie die atas en die bawah . Njang die atas tarook banjak, en koeweehnja, djangan die balik-balik dalem pan.

529. Rode djawa. (Javaansche broodjes.) Tepoong beras 2 pond die tjampoor legen ¾ botol, abis die bikin beslag; lantas die rijsken 4 djam, Kalook soedah, die a dook sama telor, en sama goela pasir 11 sendok makan en santen kanil 2 gelas besar ; abis die rijsken lagie ½ djam

Bakarnja sapertie roti djawa no. 528, en kalook trada vorm poffertjes, bole pake vormnja kolembijn.

530. Pastel djawa. Isinja. (Vulsel voor javaansche pasteitjes). Ketoembar 3 sendok thee, djienten 1 sendok thee en meritja 2 sendok thee, die goreng kering, abis die toembook aloos.

Radjangan bawang merah 3 sendok makan, bawang poetieh radjangan 1 sendok, die goreng sama minjak klapa 2 sendok sampe koening ; abis die tjampoor sama boemboe tadie en sama tjientjangan oedang 1 piring, trassie mentah 1 sendok thee en aer assem 1 senduk sop. Kalook soedah, die goreng en die tambahie djae paroeddan sadjarie, goela poetih sepotong, garem 3 sendok thee, santennja klapa ½