Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/150

Halaman ini tervalidasi

143

nja die panassie en djerooknja die angkat en die masookken. Kalook koerang stroopnja, bole die tambahie.

551. Manissan kolang kaling. Boeah kolang kaling 1 paso penooh, die rendem 2 malem sama aer beras of lerie; abis die tjoetjie bersih en die toosken die irig - irig, die lèr njang baik.

Goela pasir die masak djadie stroop tjewer, banjaknja soepaija sampe voor rendem kolang kalingnja.

Kalook soedah, kolang kalingnja die rendem sama stroop inie 3 arie 3 malem; saben pagie boeahnja die toos en die lèr die irig -irig, stroopnja die panassie, abis kolang kalingnja die masooken lagie, Kalook soedal sampe arienja, stroop inie die boeang, abis bikin stroop lain njang kentel en lantas kolang kalingoja die masookken. Stroopnja die taroekie bebekko sedikit.

552. Manissan asem. Boeah asem toea die djemoor 2 of 3 arie, biar bidjmja gampang die ambil en die boeang. Kalook soedah boeang bidjinja, die djemoor lagie, 1 arie of 2 arie; lantas asemnja die tarook die piring, of basie of pan, abis die toeaugie stroopnja en die tinggalken begitoe 1 malem.

Lainnja pagie, stroopnja die boeang, abis die taroekie stroop baroe, kalook soedali terendem 1 malem lagie, stroopnja die ambil, die pake voor stroop die minoom sama aer.

Kalook soedah die angkat 3 kalie en die taroekie stroop njang baroe, manissannja djadie.