Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/151

Halaman ini tervalidasi

STROOP ROEPA-ROEPA EN MINOEMAN
LAIN-LAINNJA.553.Orsade. (Orgeade) Amandel manis 1 pond baroe of besar (Nederlandsch) die rendem die aer anget, lantas die boeangie koelitnja loear dalem ; abis die toembook aloos sekalie. Kalook soedah, die tjampoerie goela pasir 110 pond besar, lantas adook en die toeangie aer 1 botol anggoor , abis die saring sama kain bersih en die tjampoerie extrak vanielje.

554. Orsade. (Orgeade ) Sato e boegkoos orsade die adook sama aer 1 botol , abis die tiggalken dijem 6 of 7 djam, timpo-timpo djoega die adook, abis die peres sama kain aloos. Kalook trabisa dapet orsadenja, amandel njang die pake sadja, 18 pond besar sampe, tapie die tambahie goelanja; abis die bikin kaija njang terseboot die atas tadie.

Minoeman inie, tjoema bole simpen 1 of 2 arie, simpennja die betol die remden die aer dingin en die toetoepie sama prop kertas.

555. Stroop djerook sitroen. (Citroen stroop.) Goela pasir 1 pond besar, die masak sama aer en telor 2, Kalook moentooknja goela soedah die boeang semoea, lantas die taroekie aer djerook sitroen sarasanja.

556. Stroop pons (Pansch stroop.) Goela 3 botol, brendie 1 botol, aer djerook sitroen 1 botol, brendie die tjampoerie koelit djerook ½ botol, die tarook en die tjampoor die fles besar, abis die tambahie goela pasir 4 pond.

557. Pons imperial. (Punsch imperial ) Nanas 1 die iris-iris. Aer medidie 1 botol, die toeang die mangkok, abis