Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/153

Halaman ini tervalidasi

— 146 —

564. Anggoor masak. (Warme wijn.) Anggoor merah 1 botol, koelitnja djerook sitroen 1, tapie die potong tipis sekalie, tjengkeh boelet 25, kaijoe manis, anggoor asem 1 botol en goela sarasanja; die masak anget-anget sadja, abis die saring.

565. Anggoor masak. (Warme wijn.) Anggoor merah 1 botol, die tjampoor goela 18 pond besar en 1 lood kaijoe manis; abis die masak die kètèl, sampe medidie betool; tjoetjoopnja kètèl die soempel sama kertas.

566. Anggoor telor. (Koude eijer wijn.) Merahnja telor 3, die poeter sama goela en pala, abis die toeangie anggoor ½ botol.

567. Bisschop. Koelit djerook oranje 5¾ lood, kaijoe manis 1¾ lood tjengkeh 1 lood, akar galanga 1 lood en goela die bakar 2 lood, die tjampoor sama wijngeest 2 pond, abis die dijemken 4 of 5 arie. Sasoedahnja, die saring en die toeang die botol, abis die toetoop njang baik.

568. Bisschop. Anggoor merah 1 botol, die tjampoerie goela 1 ons en koelitnja djerook oranje njang misih idjo. Kalook soedah ketjampoor 10 minuut, koelit djerooknja die angkat.

569. Kardinaal. Anggoor poetih 1 botol, die tjampoor djerook manis 1 en goela 1 ons.

570. Kardinaal. Nanas 1 die potong-potong aloos, abis die taroekie goela 1 ons en madera 1 gelas; lantas die tinggal begitoe 24 djam. Sasoedahnja, die toeang die mangkok besar, abis die tambahie anggoor asem 8 of 12 botol en anggoor merah 1 botol.

571. Kandeel. Merahnja telor 4 die poeter pelan-pelan die atas apie, abis die tjampoor pelan-pelan sama anggoor asem 1 botol, anggoor poetih 1 botol, kaijoe manis en goela samaoenja. Lantas die adook sebentar, sampe kentel kundeelnja.

572. Limonade. Aer 2 bagian, anggoor poetih 1 bagian, aer djerook 1 bagian, die taroekie goela samoeanja. Kalook voor orang sakit, traoesah pake anggoor.