Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/154

Halaman ini tervalidasi

— 147 —

573. Soklaat. (Melk chocolade.) Soklaat 1 potong, tiembangnja soesoe 1 botol. Soklaatnja die petjah -petjah, abis die tjampoerie goela pasir en aer dingin 2 of 3 sendok thee lantas die masak, pake koekoesnja aer panas. Kalook soklaatnja soedah melélé, die tambahie aer sedikit lagie, biar djadi kêntêl kaja boeboor en biar die adook. Soesoenja die masak sendirie, en kalook soedah medidie, soklaatnja die tjampoor; abis die tambahie goela sasampenja en lantas die masak lagie 10 minuut.

574. Soklaat. (Water chocolade.) Aer 4 mangkok tiembangnja soklaat 1 potong. Masaknja sepertie soklaat no. 573. Kalook soklaatnja soedah melélé, die tambahie tepoong ketan 1 sendok thee, kalook soklaatnja 1 potong.

Kapan soklaatnja soedah djadie begitoe, die toeangie aer sasampenja pelan-pelan en djangan brentie adook; die masak sampe kêntèl.

Kalook maoe die bikin boeket sama merahnja telor, traoesah pake tepoong ketan.

575. Soklaat. (Poederchocolade.) Kalook ada boebook soklaat, 1 sendok thee sampe voor 1 mangkok; abis die tambahie goela samaoenja en die toeangie aer medidie; tapie djangan brentie adook.

576. Slem. Thee ¼ mangkok, beras blanda (gort) 1 sendok besar, safraan sedikit sekali, tjengkeh die potong-potong aloos, kembang pala en kaijoe manis sedikit, die tjampoor die potjie thee abis die tarook die apie pake komfor, 1 djam lamanja. Tjoetjoopnja potjie inie, die soempel kertas. Kalook soedah soesoe 1½ botol die masak, abis boemboe tadie die saring en die tjampoor sama soesoe tadie; lantas die masak teroos en die kêntèlken sama merah telor 5.

577. Bier. Njang die pake bier 1 botol, telor 4, goela 1 ons 3½ lood en koelit djerook sitroen. Telornja die keplok doeloe, abis die tjampoor en die adook njang baik sama goela en biernja, lantas die poeter die atas apie, sampe moelai panas; tapi djangan die masak.

Kalook soedah, die angkat en die poeter sebentar lagie, abis baroe die tarook die gelas.