Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/156

Halaman ini tervalidasi

— 149 —

582. Stroop asem die boembonnie. (Gekruide tamarinde stroop.) Asem baroe die petik , die rendem doeloe 1 malem sama aer, abis die boengkoos servet, die gantoong en die toosken aernja. Aer inie die tadahie. Kalook soedah, goela pasir die masak, en die tjoetjie sama poetihnja telor 2; abis kalook soedah djadie stroop, die saring sama servet en die taroekie aer asem tadie samaoenja; lantas die tjampoerie daon djerook poeroot, seré en tjengkeh. Sasoedahnja, tjampoeran inie die masak sampe kentelnja kabetoelan.

583. Aer gort (beras blanda) (Gort water.) Gortnja die masak sama aer medidie en potongan djerook sitroen, tapie zonder bidjinja. Kalook trada sitroen, bole pake tjoeka tapie sedikit sadja.

Sasoedahnja, gort inie die masak dengen apie ketjil sadja en kalook soedah die masak satoe djam, lantas die saring en aernja die taroekie goela sasampenja.