Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/23

Halaman ini tervalidasi

— 16 —

sama garem en meritja, njang pantes: abis die goreng sama mentega sampe koening. Kalook soedah, sousnja die bikin sepertie inie: tepoong 3 sendok makan, die goreng sama mentega sampe item poetih roepanja, abis die tambahie ketjap 1 sendok makan, anggoor merah 1 gelas besar, aernja djerook nipis 1, tjengkeh 1 sendok thee, kappertjis 2 sendok makan en boeljon 4 mangkok. Abis die djadiken satoe sama daging tadie, lantas die stoof lagie sebentar.

48. Huspot. (Hutspot.) No. 1. Kakie babie 1, die potong- potong, abis die masak sampe mateng; kalook soedah die angkat en lantas die goreng sama mentega, sampe koening. No. 2 Daging karmenatjie babie 4 potong, die gosokie garem en meritja, abis die goreng. No. 3 Kool, wortel en kentang, masing-masing abis die reboos sama boeljon aijam, sampe mateng. Lantas masookken 3 roepa tadie die tjampoor djadie satoe, en die tambahie sama boeljon kakie babie tadie en boeljon aijam; abis die tjampoerie beschuit toemboekan en meritja boelet, lantas die stoof sama mentega.

49. Stoof ikan (Gestoofde visch.) Bawang merah en bawang poetih 3 bidjie die pipis, abis die goreng sama mentega. Abis, ikan 6 potong die goreng sama mentega sabentar, lantas die angkat. Kalook soedah, gorengan bawang tadie die tjampoerie mentega sekira-kira, ketjap 1 sendok makan, garem 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee, pala 1 sendok thee, boeljon sasedengnja en aernja djerook nipis 1. Abis ikan die masookken en lantas die stoof. Sasoedahnja, basie kasar die gosokie mentega en beschuit aloos lantas boeat tempatnja stoof tadie, en die bakar pake taart pan, apie die bawah en die atas.

50. Asé. (Haché.) Dagingnja mateng en dengen die potong en die tjampoor sama anggoor assem ½ botol, abis die tambahie tjoeka sedikit, radjangan angurkies; djae sedikit, kemirie (djae sama kemirienja die pipis doeloe,) radjangan bawang merah njang banjak, radjangan lombok zonder bidjienja, kappertjies 2 sendok, goela poetieh kira-kira 2 sendok en daon lorier (salam blanda.) Daging sama boemboe inie die stoof njang baik sama mentega en tepoong sedikit voor bikin boeketnja.

51. Atjar snip. (Ingelegde snippen.) Snipnja die bikin