Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/44

Halaman ini tervalidasi

37

sama minjak salada, tjoeka, garem, meritja en telor die oenjet. Kalook soedah, bikin sousnja; njang die pake, tjoeka aloos 4 sendok makan, minjak salada 10 sendok makan, garem, meritja en toemboekan lombok.

Sasoedahnja, ikannja die tarook die basie, die toto njang haik; abis die sieramie sama sous tadie en pinggirnja basie die garneer sama kropsla, (slada inie, die taroekie satoe voor satoe) telor mateng ½ sama augurkies, kappertjies en ansjovis.

126. Pastei oedang. (Garnalen pastei.) Korsnja, sama djoega korsnja taart. Isienja; oedang mateng, die stoof sama merahnja telor mateng, bawang, garem, meritja, beschuit aloos en tepoong.

127. Lidah sama sous merah (Tong met bruine sous.) Lidahnja die belah doewa, abis die masak sampe mateng, lantas die tarook die basie.

Sousnja; tepoong die masak sama mentega medidi, abis die taroekie anggoor merah, aer mawar, bawang, meritja, tjoeka, garem, en goela. Sous inie die masak sampe boeket abis boeat sieramie lidahnja.

128. Pastei madera. ( Madera pastei.) Boeroong dara moeda, die potong-potong 4, abis die masak aer sedikit. Daging dodo mentoknja aijam, die tjientjang njang aloos, abis die bikin frekedel ketjil; boemboenja sepertie njang soedah. Frekedel inie, die goreng satoe voor satoe, sampe mateng en keras; lantas die tjampoor sama masakan boeroong dara itoe. Kalook boeroongnja soedah mateng, die tambahie madera ½ gelas besar, tirem, oedang, bawang moeda, kappertjies, bawang merah, mentega, meritja, pala, kembang pala, goela en boeljon keras sakira-kira; abis die masak sampe mateng.

Kalook maoe die tarook die medja, die tjampoerie sama merahnja telor 4, aer djerook sedikit en beschuit aloos. Inie perkara tiga, die adook njang betool lebih doeloe; kalook soedah, die tjampoor sama pastelnja.

129. Tim. Aijam kebirie of boeroong dara 2, die masookken dalem petiman en die tjampoerie aer, tjengkeh 6, meritja boelet, garem, pala, djaé sepotong, laksa, djamoor koeping, sedep malem en bawang entero njang banjak