Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/45

Halaman ini tervalidasi

38

abis die masak, 1 malem lamanja en djangan sebentar teboeka. Kalook maoe, bole djoega die taroekie saijoeran.

130. Hoofdkaas die dalem koelitnja kepala babie. (Hoofdkaas in het vel van den Kop.) Koelitnja kepala die koepas njang atie-atie, djangan sampe roesak; kalook soedah, die mendjait lagie, tetapie sedikit tinggal teboeka. Dagingnja darie kepala, die petong, abis die tjientjang aloos en die tjampoor garem, meritja, tjengkeh en pala, sama madera en tjoeka. Kapan soedah tertjampoor baik, lantas die masookken dalem koelit tadie, en lobangnja die toetoep, die mendjait. Koelit inie, kalook soedah die isie, die goeloong sama servet, njang koeat, en lantas die iket njang koeat servetnja.

Sasoedahnja, boengkoessan inie die tarook dalem aer medidie, lantas die masak, sampe kepalanja mateng; kapan soedah mateng, die angkat en die tiendesie sama papan (papannja die taroekie batoe,) biar djadie gèpèng Kalook soedah, die taroekie tjoeka.

131. Kotelet sama kentang. (Coteletten met aardappelen.) Basienja die lambarie mentega en beschuit aloos; abis die toempangie lebihan daging kotelet; lantas die taroekie kentang irissan 1 lapis en abisnja die taroekie kotelet salapis; teroos begitoe. Pangabiessanja, kentang njang die boeat toetoopnja.

Itoe kentang en daging, die taroekie bawang en meritja, en toetoopnja die taroekie djoega mentega en beschuit aloos; kalook soedah, die tarook aer sedikit, lantas die stoof 1½ djam lamanja; pake apie die atas en die bawah. Kalook masak, timpo-timpo basienja die miringken, en kalook kliatan telaloe banjak gemooknja, baik die angkat gemook itoe.

132. Isinja iga. (Om een ribstuk te vallen.) Dagingnja die tètèllie darie iganja, lantas die tjientjang njang aloos. Kalook soedah, tjientjangan inie, die tjampoerie meritja, garem, tjengkeh, kembang pala, piterselie die tjientjang en roosmarijn, sama telor 4, tapie njang 2 djangan die pake poetihnja.

Iga tadie die gosok sama meritja, garem en poetihnja telor 2 tadie; abis tjientjangan tadie, die tapook die iga; lantas die sieramie beschuit aloos.