Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/46

Halaman ini tervalidasi

39


Kalook soedah, die tarook die pan en die masak of bakar sama mentega, majolijn of roosmarijn, aer ½ gelas en madera 1½ gelas; pake api die atas en bawah; kapan soedah mateng, die ketjerie djerook nipis.

133. Selei voor boeroong dara, ikan of galantien. (Gelei voor duiven, visch, galantine enz.) Kakie sapie 4 bidji, die masak sama aer, abis die saring; kalook soedah dingin, gemooknja die angkat.

Poetihnja telor 12, die keplok doeloe, abis die tjampoor sama aernja djerook nipis 12; lantas die adook djadie satoe sama selei tadie en die tambahie anggoor assem ½ botol en anggoor madera ½ botol. Agar-agar ½ boengkoos die masak sampe mateng en manis, abis die tjampoerie tjengkeh, kaijoe manis, en kembang pala; lantas die djadiken satoe sama seleinja en die masak sampe kentel. Kalook soedah, die saring pake flenel, en kapan seleinja beloon djadie, die saring lagie satoe kalie.

134. Galantien of aijam kodok. (Galantine.) Aijamnja die ambilie dagingnja samoea, tapie djaga, koelitnja tinggal entero, djangan petjah. Dagingnja die tjientjang aloos; daging babie njang gemook 2 kattie djoega die tjientjang njang aloos; lantas die tjampoor sama daging aijam tadie en sama tjientjangan ham sedikit. Kalook soedah, die rames sama boemboenja frekedel, madera 2 gelas, tjoeka 1 gelas en merahnja telor 4. Kalook soedah djadie frekedelnja, die masookken dalem koelit aijam tadie en lantas koelitnja die mendjait. Sasoedahnja, aijam inie die kasi roepa sedikit, lantas die boengkoos njang koeat sama servet; abis die masak sampe mateng. Kapan soedah mateng, die plèmèt 3 djam sama batoe, sampe toos aernja; abis servetnja die boeka en aijamnja die siramie tjoeka sedikit. Pengabissannja, kalook soedah dingin, pinggirnja basie aijam inie, die taroekie selei.

125. Loeloor sapie sama ragoe. (Runderhaas met ragout.) Loeloornja die rendem sama tjoeka, abis die stoof sampe mateng, sama frekedel ketjil-ketjil en sosijs babie. Lantas die tambahie radjangan bawang, meritja, garem, kembang pala en tjengkeh; abis die tambahie tepoong en mentega. Kalook maoe, bole djoega tarook madera sedikit.