Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/47

Halaman ini tervalidasi

40

136. Aijam krapodien. (Hoen en crapaudine.) Aijamnja njang misie moeda, die belah doewa, njang die belah djangan dodo mentoknja, tapie njang sebelah atas. Kalook belah, djaga djoega djangan sampe kena isie perootnja.

Kalook soedah die belah, lantas die bikin bersih njang baik, abis die poekool, biar sampe gèpèng en lantas die taroekie soedjen. Sasoedahnja aijamnja die gosokie sama mentega, en die taroekie meritja njang rodo banjak sama garem; abis die panggang, pake apie die bawah en die atas, (die atas apinja njang koeat, die bawah koerang.) Aijamnja die panggang, dengen dodo mentoknja die bawah; en njang teboeka seblah atas, die masoekie mentega, lantas die panggang sampe koening.

Aijam inie, die makan sama sous kappertjies; kalook maoe die makan sama sous charlotte; aijamnja die taroekie radjangan charlot, (atjar bawang blanda) sama piterselie.

137. Sous kappertjies. (Kappertjies sous.) Tepoong 3 sendok besar, die goreng sama mentega sampe koening; djangan gossong. Lantas die tjampoerie sous inggris, anggoor merah, aernja djerook 1, tjengkeh en kappertjies sakira-kira; kalook soedah, die masak.

138. Schilpad soep. ( Schilpad soep.) Dagingnja kepala sapie, die potong-potong ketjil en pesagie; abis die masookken lagie dalem aer bekas masaknja.

Tepoong 14 sendok makan, die goreng sebentar sama mentega; abis die tjampoor pala 1, kembang pala sakira-kira; aer djerook 1 mangkok thee, en lombok 2.

Kalook soedah, timponja maoe die makan, baroe masakan soep tadie, die tjampoerie boemboenja inie.

139. Schilpad soep lain roepa (Schilpad soep.) Kepalanja sapie die tjoetjie njang bresih, lantas die belah 2; abis die iket lagie djadie satoe, soepaija oeteknja djangan toempah. Kalook soedah, die masak sama aer; kepala tadie biar tenggelem; abis sedia boeljon daging of aijam, sebab boeljonnja kepala inie tida sampe.

Kapan kepala inie soedah mateng, die ambilie dagingnja en die potong ketjil-ketjil, lantas die dinginken.

Bawang radjangan 2 gegem, die goreng sama mentega, abis die dinginken. Abis tepoong 1 gelas besar, die goreng