Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/58

Halaman ini tervalidasi

51

tongan 2 potong. Kalook soedah, pientjooknja die toetoop en lantas die koekoos.

Sandenja tida maoe pake pientjook, djoega bole pake mangkok japan.

172. Saté toesook. Ketoembar 1 sendok makan, djienten poetie 1 sendok thee, laos besarnja sakemirie, trassie 1 sendok thee, koenjit bakar pandjangnja sadjarie sepotong, bawang poetie 1 sendok makan, kemirie 2 sendok makan, bawang merah 2 sendok makan, die giling sampe aloos. Abis die tjampoor sama daging sapie, potong-potongan saté 1 pond, garem 2 sendok thee; lantas die rames njang koewat. Kalook soedah, die masookken wadja, isie santen klapa ½; abis die masak sama daon djerook poeroot 15 lembar, seré pandjangnja sadjarie 3 potong; die masak sampe stengah mateng en koeahnja tinggal separo.

Assem 2 gegem, die remet sama aer sampe kentel; abis die tjampoor sama masakan tadie, lantas die masak lagie sampe koeahnja tinggal sedikit.

Sasoedahnja, daging itoe die soedjènnie, lantas die panggang en die tjiprattie sama lebihannja koeah tadie.

173. Karé laksa. (Kerrie laksa.) Radjangan bawang merah 1½ sendok makan, kemirie 1 sendok makan, bawang poetie 1 sioong, ketoembar 2 sendok thee, djienten poetie 1 sendok thee, laos 1 sendok thee, djaé 1 potong ketjil sekalie, koelit djerook poeroot 2 potong, seré 2 potong ketjil, trassie bakar 1 sendok thee, lombok 5, koenjit pandjang stengah djarie 1 potong; die giling sampe aloos. Kalook soedah, die goreng sama minjak goerih; die goreng dalem kwalie, sama garem 2 sendok thee. Kapan boemboe inie soedah die goreng koening, lantas die tjampoerie kaldoenja aijam 1. Sasoedahnja, aijamnja (die masak en die potong-potong lebih doeloe,) die tjampoor sama kaldoe tadie en die tambahie santennja klapa ¾, lantas die masak lagie sampe mateng betool samoea.

Karé inie die makan sama laksa en sambel-sambel No. 176 en 177, en daon kemangie sama telor die masak entero, belah 4.

174. Frekedelnja karé laksa. (Frikadel voor deze kerrie.) Bawang merah 1 sendok makan, bawang poetih 3 sioong,