Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/59

Halaman ini tervalidasi

52

kemirie 1 sendok makan, laos 1 sendok thee, koenjit 1 potong ketjil, trassie 1 sendok thee, ketoembar 1 sendok thee, djienten poetie ¼ sendok thee, lombok 1 sendok thee, paroeddan klapa ¼ en tjientjangan dodo mentokoja aijam 1; die tjampoor en die rames njang baik, abis die tambahie merahnja telor 2 en garem 2 sendok thee. Kalook soedah, die bikin frekedel ketjil-ketjil, abis die goreng sama minjak klapa.

175. Oedang goreng voor karé laksa. (Gebraden garnalen voor deze kerrie) Oedangnja die koepas lebih doeloe, abis banjaknja 1 piring, die assem garem; lantas die goreng sama minjak goerih, sampe koening.

176. Sambel katjang voor karé laksa. (Sambel katjang voor deze kerrie) Katjang beras 4 sendok makan, die goreng kering; abis die toembook sama lombok 2, trassie 1 sendok thee, garem 1 sendok thee en daon djerook poeroot 2 lembar.

177. Sambel seré voor karé laksa. (Sambel seré voor deze kerrie.) Trassie bakar ½ sendok thee, paroeddan seré 2 sendok thee besar, garem 1 sendok thee, lombok 2; die toembook sampe aloos sekalie .

178. Laksanja karé inie. (Laksa voor deze kerrie.) Laksanja die bikin sepertie die toelissie die moeka inie, No. 156.

179. Lapis benggala. (Bengaalsche lapjes.) Bawang poetie 1 sendok makan, radjangan bawang 3 sendok makan besar, pala 1 potong ketjil; die giling sampe aloos.

Daging sapie 5 potong, die gosok sama boemboe tadie sedikit; lantas die goreng sama minjak klapa. Kalook soedah stengah mateng, die angkat; lantas boemboe njang beloon die goreng, die goreng sama minjak inie. Sasoedahnja, die tambahie santennja ½ klapa, en die taroekie daging lapis tadie; lantas die tjampoerie trassie 1 sendok thee, (die tjampoor aer lebih doeloe,) daon salam 2 lembar, daon djerook 3 lembar en ketjap 1 sendok makan. Abis die goreng sampe kering.

180. Sambel aijam of aijam doek. Radjangan bawang poetie 1 sendok besar, radjangan bawang merah 3 sendok