Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/61

Halaman ini tervalidasi

54

kan, en radjangan koelit djerook poeroot sedikit; abis die goreng teroos sampe kloewar minjaknja.

184. Sambel badjak. Kemirie 40, bawang poetie rega 6 doeit, lombok 6 die toembook, en radjangan bawang merah 6; die toembook sampe aloos, sama garem en trassie sárasanja; abis die goreng sama minjak.

185. Sambel banten. Aijamnja die potong-potong, abis die goreng sama garem assem; seré 5 of 6 potong, langkoeas sedikit, djaé, ketoembar, djienten en bawang merah sedikit-sedikit sadja die radjang, abis die goreng sama gemook babie. Kalook soedah mateng, aijamnja die tarook, lantas die tjampoerie aer assem, abis die masak lagie.

186. Sambel goreng oedang. Minjak 1 sendok besar, lombok 2, bawang merah 4, bawang poetie sepotong en garem aloos sedikit, die goreng sama oedang njang soedah die koepas. Kalook soedah panas betool, die tjampoerie santen kanil 1 mangkok thee, assem sepotong en goela djawa sástalie besarnja. Abis die masak sampe boeket koeahnja.

187. Sambel ketimoon. (Sambel van komkommers) Ketimoonnja die radjang, abis die tarook die basie of die piring. Lombok 2, bawang merah 6 potong, bawang poetie 1, garem sedikit en kemirie 2, die giling sampe aloos. Abis die goreng sama minjak 1 sendok thee, lantas die tambahie tjoeka 1 mangkok thee, abis die masak. Kalook soedah boeket, ketimoonnja die sieramie sama sambel inie.

188. Sambel melaka. Bawang poetie 1 sendok makan, radjangan laos 1 sendok makan, radjangan seré 1 sendok makan, trassie 3 sendok thee en bawang merah 30, die toembook sampe aloos, abis die goreng sama minjak klapa 3 sendok makan. Kalook soedah, die tambahie toemboekan lombok zonder bidji 2 sendok makan, en 3 sendok garem. Pengabissannja, die taroekie aer assem njang kentel 1 sendok makan en santen 15 sendok makan; lantas die goreng sampe kloear minjaknja.

189. Sambel goreng penganten. Radjangan lombok merah zonder bidji 2 sendok makan en radjangan lombok idjo, djoega zonder bidji 1½ sendok makan; die masak sama aer garem. Kalook soedah masak betool; die angkat