Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/71

Halaman ini tervalidasi

64

ploongken sitoe, abis die goreng sama mentega en gemook babie. Mentega en gemooknja, die bikin medidie doeloe.

222. Botok djawa paké kool Banda. Lombok 2, klapa ¼, radjangan bawang 2 sendok, bawang poetih 4 sioong, laos 3 iris, kemirie 2, ketoembar 2 sendok thee en trassie 1 sendok thee, die goreng kering, abis die toembook aloos.

Garem 2 sendok thee, santen kanil klapa ¼, en telor 1, die kerdja slimoettie ikannja.

Daon kool banda die radjang aloos, abis die rames sama garem; lantas die peres sampe abis aernja.

Kalook soedah, sedia pientjook; lantas pientjook inie die isie lebih doeloe, daon kool banda, abis ikan en pengabiessannja boemboenja; lantas pientjoekannja die bitingie en die koekoos sampe mateng isienja.

223. Boemboe kering voor karé. Ketoembar 1 mangkok thee, djienten ½ mangkok thee, meritja ½ mangkok thee, bawang poetih 2, bawang merah 2 mangkok thee, lombok toemboekan 1 mangkok thee, laos ½ mangkok thee, daon djerook poeroot 2 lembar, toemboekan seré 1 mangkok thee, en koenjit 1 mangkok thee, die radjang aloos, abis die djemoor. Kalook soedah, die goreng, lantas die toembook aloos, abis die simpen die botol, en die toetoop njang baik.

Lombok tadie djangan die tjampoor, kalook boemboe njang lain beloon die goreng en die toembook.

Kalook maoe bikin karé en pake aijam 1, boemboe tadie tjoema tepake 2 sendok makan; abis die goreng sama mentega sedikit, lantas die tambahie aernja djerook 1, santennja klapa ½, kaldoe sedikit en garem.

224. Boemboe kering voor saté toesook. Ketoembar ½ mangkok thee, djienten ¼ mangkok thee, daon djerook poeroot 5 lembar, koenjit 1 mangkok thee, seré 1 mangkok thee, bawang poetih 1 mangkok thee, bawang merah 3 nangkok thee en lombok 20, die djemoor doeloe, abis die goreng kering; lantas die toembook aloos. Lomboknja djangan die goreng.

Kalook maoe bikin saté, njang die pake, voor 1 aijam of 2 pond daging, 3 sendok makan; die tjampoerie kemirie 5 en santennja klapa ½.

225. Boenboe kering voor sambel goreng. Laos 1 mang-