Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/81

Halaman ini tervalidasi

— 74 —

260. Othak-othak. Ikannja die bikin bresih njang baik en die poekool sama moenthoe sampe doerinja bolih die tjaboot. Kalook soedah doerinja en dagingnja die tjaboot, biar tjoema ketinggalan koelitnja sadja; ikannja die tarook die telenan, abis die oenjet sama batok bolong sampe ketinggalan doerinja ketjil-ketjil sadja en dagingnja ada die batok. Klapa ½ die parood en die goreng kering; bawang merah die radjang, abis die goreng sama minjak; ketoembar 2 sendok thee, djienten 1 sendok thee die goreng kering, die tjampoor sama trassie 1 sendok thee, goela djawa 2 sendok thee, assem 2 sendok thee, meritja 1 sendok thee en garem 2 sendok thee ; abis die giling aloos. Kalook soedah, die tjampoor sama ikan tadie, abis die tambahie telor 1 en santen 1 mangkok thee; lantas die masookken koelitnja ikan en die goreng sama minjak goerih.

261. Aijam goreng asem garem. Aijam 1 die potong-potong, abis die masak sama aer en garem . Koenjit pandjang sadjari 3 potong, bawang poetih 8 sioong, laos 4 iris, trassie 1 sendok thee, ketoembar 3 sendok thee, djienten 1 sendok thee, die toembook aloos; abis die tjampoor sama aijamnja. Kalook soedah moelai masak betool, die tjampoerie lagie daon djerook poeroot 2 lembar, daon salam 2 lembar en seré pandjang sadjarie 2 potong; abis die masak mateng en lantas die goreng sampe koening en kering.

262. Sroendèng. Klapa 1 die koepas poetih, abis dieradjang-radjang aloos; lantas die tjampoor sama katjang beras 1 piring thee. Katjangnja die tjoetjie en die koepas lebih doeloe. Kalonk soedah, klapa en katjangnja die tjoetjie lagie en die toosken die irig-irig; lantas die goreng sama minjak goerih 10 sendok makan, sampe kering. Abis gorengan inie die toosken die irig-irig. Sasoedahnja, lebihan minjak inie 2 sendok makan, die kerdja goreng boemboenja. Bawang merah 3 sendok makan, bawang poetih 4 sioong, laos radjangan 1 sendok, ketoembar 4 sendok thee, djienten 2 sendok thee, garem 2 sendok thee, trassie 2 sendok thee, goela djawa 1 sendok thee, die toembook aloos en die goreng sama minjak tadie. Kapan soedah mateng betool die tjampoor aer asem, (asemnja 2 sendok en aernja 3 sendok,) lantas klapanja die tarookken en die goreng lagie.