Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/9

Halaman ini tervalidasi

2

poong 1 sendok makan en mentéga djoega 1 sendok makan.

Kaloe samoea inie die masak sampe sousnja boeket, baroe zwartzuurnja mateng.

3. Kampersteur. Telor aijam 12 die masak sampe mateng, abis die koepas en die iris-iris kaija doewit. Pantjie (pannetje) die troekie mentéga barang 2 sendok besar, die masak sampe melélé, lantas die taroekie bawang iris-irissan 4 sendok makan, abis die goreng. Kaloe soedah, die tambahie tepoong 8 sendok besar, mostert ada 2 sendok thee, garem 3 sendok thee, tjoekanja sedikit en boeljon barang 2 mangkok thee. Inie boemboe die masak sampe sousnja boeket, lantas itoe telor iris-irissan die tarook die basie kasar (pandjang) abis die sirammie sama sous tadie, en die masak sebentar lagie biar temrasook matengnja.

4. Frekedelstoof. (Gestoofde Frikadellen.) Dagingnja aijam njang besar, die tjientjang aloos; boemboenja rottie njang soedah die rendem aer sama soesoe 2 pottong, telor samerah poetihnja 2, telor tjoemah merahnja sadja 2, pala 1 sendok thee, tjengkeh toemboekan ½ sendok thee, garem 1 sendok thee en meritja 1 sendok thee. Daging tadie die rames sama boemboe inie, lantas die bikin frekedel ketjil-ketjil, abis die masak sama boeljon. Kaloe soedah, sedia bawang radjangan aloos-aloos en basie kasar (pandjang); pandjang inie die gosokie dengen mentéga, lantas itoe radjangan bawang die tarook die pandjang itoe, abis tarook mentéga lagie, en itoe mentega, die woor-woorie dingen beschuit aloos, lantas die toempangie kembang pala sedikit, en itoe boeljon tadie sama frekedelnja die tjemploongken die sitoe, abis die masak (stoof) pake apie die atas en die bawah.

5. Pastei aijam atawa boeroong dara, tjara koeno-koeno. (Ouderwetsche kippen of duivenpastei.) Aijamnja atawa boeroongnja die potong-potong; lebih doeloe dagingnja dodomentok die ambil, die tjientjang njang aloos en die rames dengen rotti rendeman aer en soesoe 1 potong, telor samerah poetibnja 1, telor merahnja sadja 1, garem 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee, mentéga sakira-kira. Inie tjampoeran die rames betool-betool, lantas die bikin frekedel ketjil-ketjil en die goreng sampe koening. Kaloe frekedelnja soedah mateng, potong-potongan aijam atawa boeroong