Halaman:Brosur Lagu Kebangsaan - Indonesia Raya.pdf/101

Halaman ini tervalidasi

73

B A B   I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1)  Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selandjutnja disebut ”Lagu Kebangsaan”, ialah lagu lndonesia Raja.

(2)  Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanja ialah seperti tertera pada lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

(1)  Pada kesempatan-kesempatan dimana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunjikan lengkap satu kali, jaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.

(2)  Djika pada kesempatan-kesempatan Lagu-Kebangsaan dinjanjikan, maka lagu itu dinjanjikan lengkap satu bait, jaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.

(3)  Djika dalam hai tersebut pada ajat 2 diatas, Lagu Kebangsaan dinjanjikan seluruhnja, jaitu tiga kali, maka sesudah bait jang pertama dan sesudah bait jang kedua dinjanjikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinjanjikan ulangan dua kali.

BAB II
PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 3.

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannja sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.