Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
Djawab Parsi : „Pagi-pagi, moelaï matahari terbit."
 
Setelah. Parsi berkata-kata itoe, maka ditoentoennja gadjah keloear dari tempat persemboenjiannja dalam hoetan itoe, laloe naiklah ia keatas léhérnja. Tetapi serta ia hendak mendjalankan gadjah itoe, ditjegahlah oléh Phileas Fogg sambil berkata kepada Francis Cromarty, oedjarnja :
 
„Marilah kita tolong melenjapkan perempoean itoe, dari pada bahaja mati."