Halaman:PDIKM 695-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1929.pdf/6: Perbedaan revisi

 
Status halamanStatus halaman
-
Halaman yang belum diuji-baca
+
Halaman yang telah diuji-baca
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
 
   
 
{{center|Soeloeh bagi iboe dan bapa.}}
 
{{center|Soeloeh bagi iboe dan bapa.}}
Baris 6: Baris 5:
 
{{center|{{font-size|150%|Mendjaga kebersihan badan.}}}}
 
{{center|{{font-size|150%|Mendjaga kebersihan badan.}}}}
   
{{hii|2|-2}}Satoe ichtiar akau mendjaga kebersihan badan, jaitoe mandi. Mandi boekannja memboeangkan kotoran atau daki jang melekat pada badan
+
{{hii|2|-2}}Satoe ichtiar akau mendjaga kebersihan badan, jaitoe mandi. Mandi boekannja memboeangkan kotoran atau daki jang melekat pada badan sadja, tetapi menimboelkan ,,p e r a s a a n b a r o e" djoega.
sadja, tetapi menimboelkan ,,p e r a s a a n b a r o e" djoega.
 
   
 
Perasaan badan tiada baik atau hati jang koerang senang, sebahagian besar dapat dikoerangi atau boleh hilang oleh mandi. Biar orang sehat perloe djoega mandi seialoe, akan menegahkan penjakit2.
 
Perasaan badan tiada baik atau hati jang koerang senang, sebahagian besar dapat dikoerangi atau boleh hilang oleh mandi. Biar orang sehat perloe djoega mandi seialoe, akan menegahkan penjakit2.
   
menoeroet nasihat setengah dokter, lebih perloe poela orang sakit
+
menoeroet nasihat setengah dokter, lebih perloe poela orang sakit mandi dari pada orang sehat, karena boekau sadja kotoran2 tadi itoe lebih banjak pada orang sakit, melainkan adalah lebih beratjosu.
mandi dari pada orang sehat, karena boekau sadja kotoran2 tadi itoe lebih banjak pada orang sakit, melainkan adalah lebih beratjosu.
 
   
 
Kebanjakan orang sakit, lebih lekas semboeh bilamana mandi setiap hari.
 
Kebanjakan orang sakit, lebih lekas semboeh bilamana mandi setiap hari.
   
Sekali lagi dikatakan mandi itoe adalah menitnboelkan parasaan
+
Sekali lagi dikatakan mandi itoe adalah menitnboelkan parasaan baroe, apalagi djikalau sesoedah mandi itoe pakaian diganti dengan jang bersih. Wah! njamannja, badan senang, kira-kira terboeka.
  +
baroe, apalagi djikalau sesoedah mandi itoe pakaian diganti dengan jang bersih. Wa'h ! njamannja, badan senang, kira-kira terboeka.
 
 
Perasaan demikian itoe perloelah dibesar-besarkan kedalam kalboe anak-anak, soepaja anak-anak biasa riang dan berhati terang. Pikiran aman, badan sehat.
   
 
Kebanjakan anak-anak takoet mandi, dan menangis bila dimandikan, sebahagian besar sebabnja oleh karena tiada dibiasakan mandi pada waktoe jang ditentoekan.
Perasaan demikian itoe perloelah dibesar-besarkan kedalam kalboe
 
anak-anak, soepaja anak-anak biasa riang dan berhati terang. Pikiran
 
aman, badan sehat.
 
   
 
lboe bapa jang hendak mentjari keselamatan badan dan djiwa anaknja, tidak akan mempedoelikan tangis anaknja, karena tentoelah tangis itoe akan berhenti serta bertoekar dengan air moeka jang menoendjoekkan kesenangan sesoedah anak itoe selesai dari pada dimandikan.
Kebanjakan anak-anak takoet mandi, dan menangis bila dimandikan, sebahagian besar sebabnja oleh karena tiada dibiasakan mandi pada
 
waktoe jang ditentoekan.
 
   
 
Bila mandi itoe telah mendjadi kebiasaan kepada anak-anak, nanti anak-anak sendiri menrinta kepada iboe atau bapanja soepaja dimandikan dan minta diganti pakaiannja dengan jang bersih. Djika ia telah koeasa, tidak dengan disoeroehkan lagi, tentoelah ia sendiri akan pergi mandi ketempat mandi ketika telah datang waktoenja.
lboe bapa jang hendak mentjari keselamatan badan dan djiwa anaknja, tidak akan mempedoelikan tangis anakoja, karena tentoelah tangis
 
itoe akan berhenti serta bertoekar dengan air- moeka jang reenoendjoekkan kesenangau sesoedah anak itoe selesai dari pada dimandikan.
 
   
 
Oleh mandi badan njaman ; maka timboellah radjin. Sebab itoe kebiasaan anak-anak jang betoel pendjagaannja, radjin beladjar dan terang djoega hatinja.
Bila mandi itoe telah mendjadi kebiasaan kepada anak-anak, nanti
 
anak-anak sendiri menrinta kepada iboe atau bapanja soepaja
 
dimandikan dan rninta diganti pakaiannjg dengan jang bersita Djika ia telah koeasa, tidak dengan disoeroehkan lagi, tentoelah ia sendiri akan pergi mandi ketempat mandi ketika telah datang waktoenja.
 
   
 
Dan lebih-lebih anak beroemoer 3-4 tahoen atau mendjlang oemoer 6 tahoen; kebiasaan sesoedah mandi itoe banjaklah perkara-perkara jang timboel dalam pikirannja sambil bertanjakan perkara itoe kepada iboe bapanja.
Oleh mandi badan njaman ; maka timboellah radjin. Sebab itoe kebiasaan anak-anak jang betoel pendjagaannja, radjin beladjar dan terang
 
djoega hatinja.
 
   
Dan lebih-lebih anak beroemoer 3-4 tahoen atau mendjlang oemoer 6 tahoen ; kebiasaan sesoedah mandi itoe banjaklah perkara-perkara jang tim.;
 
boel dalam pikirannja sambil bertanjakan perkara itoe kepada iboe bapanja.
 
 
Djika sempat sekalii baik djoega anak.anak itoe sesoedah mand
 
Djika sempat sekalii baik djoega anak.anak itoe sesoedah mand
2.490

suntingan