Halaman:PDIKM 700-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1931.pdf/4: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
 
ralah, bahwa kota Solo seanteronja, toea moeda, poetera dan poeteri jang berdarah Indonesia, hanja satoe djalannja, satoe tjita-tjitanja. Segala langkah jang dilangkahkan hanja satoe rythmenja, segala dada bernafaskan satoe soemangat, soemangat Indonésia-Moeda.
 
ralah, bahwa kota Solo seanteronja, toea moeda, poetera dan poeteri jang berdarah Indonesia, hanja satoe djalannja, satoe tjita-tjitanja. Segala langkah jang dilangkahkan hanja satoe rythmenja, segala dada bernafaskan satoe soemangat, soemangat Indonésia-Moeda.
{{***}}
+
{{rev-asterism}}
 
{{hii|2|-2}}Timboellah sekarang, bila doedoek bermenoeng mengenangkan nasib tanah-air dan bangsa, soeatoe pertanjaan, jïitoe „Inikah jang dinamaï orang zaman kebangoenan, zaman '''Renaissance'''?“
 
{{hii|2|-2}}Timboellah sekarang, bila doedoek bermenoeng mengenangkan nasib tanah-air dan bangsa, soeatoe pertanjaan, jïitoe „Inikah jang dinamaï orang zaman kebangoenan, zaman '''Renaissance'''?“
   
Baris 16: Baris 16:
 
Kemerdekaan langkah dan kemerdekaan hati inilah jang mendjadi
 
Kemerdekaan langkah dan kemerdekaan hati inilah jang mendjadi
 
pokok pergaoelan hidoep sekarang, tiada soeka lagi diïkat-dipaoet oléh ,adat kebiasaan jang dinamakan orang, conventie. Tentoe sadja soemangat demikian mentjari toeladan dan mentjari djalan. Sedjarah negeri kitalah jang menoendjoekkannja: jaitoe zaman, tatkala pojang kita berada dalam kemadjoean dan kemoeliaan, dimasa bangsa dan tanah air masih satoe nafas dan hatinja.
 
pokok pergaoelan hidoep sekarang, tiada soeka lagi diïkat-dipaoet oléh ,adat kebiasaan jang dinamakan orang, conventie. Tentoe sadja soemangat demikian mentjari toeladan dan mentjari djalan. Sedjarah negeri kitalah jang menoendjoekkannja: jaitoe zaman, tatkala pojang kita berada dalam kemadjoean dan kemoeliaan, dimasa bangsa dan tanah air masih satoe nafas dan hatinja.
{{***}}
+
{{rev-asterism}}
 
Apa tanda-tandanja kita berada dalam zaman Renaissance? '''Renaissance Eropah''' jang berpengaroeh demikian hébatnja atas perdjalanan sedjarah dan tempatnja bangsa Éropah diatas doenia ini, sehingga segala bangsa ta'loek kepadanja, memang banjak sekali membawa perobahan dan kemadjoean.
 
Apa tanda-tandanja kita berada dalam zaman Renaissance? '''Renaissance Eropah''' jang berpengaroeh demikian hébatnja atas perdjalanan sedjarah dan tempatnja bangsa Éropah diatas doenia ini, sehingga segala bangsa ta'loek kepadanja, memang banjak sekali membawa perobahan dan kemadjoean.
   
230

suntingan