Halaman:PDIKM 700-07 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juli 1931.pdf/2: Perbedaan revisi

 
Status halamanStatus halaman
-
Halaman yang telah diuji-baca
+
Halaman yang telah divalidasi
Kepala (noinclude):Kepala (noinclude):
Baris 1: Baris 1:
130 <center>A.G.G.</center>
+
{{rh|130|A.G.G.}}
  +
<hr>
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
  +
<center>
<center>PEMBITJARAAN KITA DENGAN TOEAN OESMAN IDRIS.</center>
 
  +
{| class="wikitable"
  +
|-
 
|<h3>PEMBITJARAAN KITA DENGAN TOEAN OESMAN IDRIS.</h3>
  +
|}
  +
</center>
 
{{hii|2|-2}}Tentangan:
 
{{hii|2|-2}}Tentangan:
   
 
ONDERWIJS. Menoeroet pendapat toean Oesman Idris onderwijs,
 
ONDERWIJS. Menoeroet pendapat toean Oesman Idris onderwijs,
 
dinegeri kita ini amat djaoeh bédanja dengan onderwijs ditanah Eropah jang dimaksoed ialah systeemnja. Banjak keadaan-keadaan jang tidak tjotjok dengan kemaoean ra‘jat. Kebanjakan tjita-tjita anak-anak kita jang bersekolah, kelak akan djadi commies, demang, bekerdja pada kantor ini atau
 
dinegeri kita ini amat djaoeh bédanja dengan onderwijs ditanah Eropah jang dimaksoed ialah systeemnja. Banjak keadaan-keadaan jang tidak tjotjok dengan kemaoean ra‘jat. Kebanjakan tjita-tjita anak-anak kita jang bersekolah, kelak akan djadi commies, demang, bekerdja pada kantor ini atau
itoe, péndéknja maoe makan gadji. Salahkah apabila dikatakan, sekolah-sekolah dinegeri kita kebanjakan „sekolah oentoek mendidik orang jang maoe
+
itoe, péndéknja maoe makan gadji. Salahkah apabila dikatakan, sekolah-sekolah dinegeri kita kebanjakan ''„sekolah oentoek mendidik orang jang maoe
makan gadji?" Matjam goeroenja berbagai-bagai poela, ada goeroe desa,
+
makan gadji?"'' Matjam goeroenja berbagai-bagai poela, ada goeroe desa,
 
ada goeroe bantoe, ada goeroe asal sekolah radja, ada.......
 
ada goeroe bantoe, ada goeroe asal sekolah radja, ada.......
   
Baris 18: Baris 23:
 
seperti: tonggak, rasoek, dinding, d. l. l.
 
seperti: tonggak, rasoek, dinding, d. l. l.
   
0 p b o u w e n. Ditjari kajoe — diratakan peroemahan — didirikan tonggak<small>2</small> - diatap d. 1. 1. seteroesnja, hingga terdiri roemah.
+
O p b o u w e n. Ditjari kajoe — diratakan peroemahan — didirikan tonggak<small>2</small> - diatap d. 1. 1. seteroesnja, hingga terdiri roemah.
   
 
Njatalah tjara o p b o u w e n ini jang baik, karena dari jang tidak
 
Njatalah tjara o p b o u w e n ini jang baik, karena dari jang tidak
Baris 32: Baris 37:
 
Alangkah 'baiknja kalau dari pihak kita ra‘jat sendiri timboel
 
Alangkah 'baiknja kalau dari pihak kita ra‘jat sendiri timboel
 
initiaef mendirikan sekolah-sekolah pertoekangan itoe! Moedah-moedahan
 
initiaef mendirikan sekolah-sekolah pertoekangan itoe! Moedah-moedahan
berkoerang-koeranglah „nafsoe hendak memboeroeh” itoe! Didiklah anak-anak
+
berkoerang-koeranglah ''„nafsoe hendak memboeroeh”'' itoe! Didiklah anak-anak
 
kita, soepaja ia insjaf, bahwa kekoeatan dan tenaganja lebih baik dipergoenakannja oentoek mendjadi toean sendiri.
 
kita, soepaja ia insjaf, bahwa kekoeatan dan tenaganja lebih baik dipergoenakannja oentoek mendjadi toean sendiri.
   
2.488

suntingan