Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
Maka moela-moela pelajaran mendapat, selamat, ta' koerang soeatoe apa. Gelombang tiada besar, anginpoen senantiasa bertioep darl,barat laoct; maka berlajarlah kapal Jlenriotta" itoe dengan angin 'baik.
 
Passepartout amat giranglah dalaaidalam hatinja. Betapa boekoemanhoekoeman atas perboeatan toeannja itoe tiada ia made tahoe, hanja ia mengingat akan kegagahan clandan ketjerdikan Fogg sahadja. Akan
 
anak kapal itoe baharoe sekaranglah melihat penoempano, jang zn
 
sangat me4joekakanmenjoekakan hati meréka itoe. Selaloe ketjakapan dan tjekatan dan kekoeatan Passepartout itoe mendjadikan matros-­matros itoe amat ta'adjoeb dan héran. Kepada anak kapal itoe ia memberikan nama jang indali-indah serta makanan jang lezat-­lezat. Sepandjang pendapatannja, meréka itoe bekerdja dengan soonggoeh-soenggoeli seakan-akan pahlawan; stoker-stoker menjala­kan api dengan radjin dan tiada berbenti-hentinja; o1611 karena -kesockaan hati Passepartout itoe, maka- sekalian Drang jang dalam kapal !toepoen toeroet poelalah berghang hati. Maka loepalah boedjang itoe akan segala hal jang telah lalde dan bahaja jang baharoe didapatnja. Ia hanja mengingat akan maksoed jang hampin soedah raakboel; kalong-kalong mendidihlah darahnja sebab ta' nabar, seolah-olah ia dipanaskan oléh api kapal ,,Henrietta" !toe; senantiasa ia bergerak, berdjalan leiaas leeman, dan melom­pat-lompat seperti anak-anak. Atjap kali ia berdjalan mengelilingi Fix dan melihat dia seolah-olah pendak mentertawakan, tetapi sepatahpoen tiada ia mengeloea*an perkataan. Beberapa lanianja dengan hal jang demikian itoe, maka kedoea teman itoe tiada per­f,jaja-mempertjajM lagi dan hampin lenjaplah persahabatan meréka itoe. Fix tiada djoega mengerti. akan maksoed perboeatan Fogg itoe, ta' mengerti besar ia dan ta' habis hérannja memikirkan apa sebabnja maka Fogg merampas kapai ,,Henrietta", diporl6ni­par-16mparkannja (;eang soepaja anak kapal. setia kepa(lauja: demikianlah Fogg momeriDtah dalem kapai itoe sebagai seorang kaphan jang pandai. Bagaimana djoega dipikirkán oléh Fix­tiada djoega diketahoeinja akan maksoed Fogg jang amat `adjaib itoe. Fix hanja mengerti, babasabahasa Fogg itoe boekaas seorang pentjoeri hinsabiasa sadja, melainkan halah seorang pendjahat jang
 
==221==