Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

 
==223==
[[Image:100%.png]]
{{Info|logotype=construction||width=50%|pesan=Halaman ini sedang dikerjakan (''Under construction'')}}
 
Maka kata Fix dengan menggigitkqimenggigitkan giginja: ,Djadi„Djadi engkau pertjaja kapal ini hendak pergi ke Liverpool?"
 
DjdwabDjawab Passepartout : „Benarlah demikian."
 
Dengan mengangkat bahoenja Fix berkata : „Si TJelakaTjelaka!" Kemoedian maka pergilah ia.
 
Passepartout mengerti benarapaoedjoe(.Injasekalianporkataanbenar apa oedjoednja sekalian perkataan inspecteur itoe; sebab itoe meski moelanja ia b.ermaksoedbermaksoed hendak bertanja 'minta djelaskan perkataan itoe, tetapi tiada lagi dita­njakannja, apa lagi setelah merasa dalam hatinja, bahwa Fix menjesal benar karena perdjalanannja telah salah, sehingga ia toeroet mengelilingi doenia jang sia-sia itoe. Maka Passepartout meloepa-loepakanlah akan perkataan Fix jang amat menghinakan itoe.
 
Apa jang akan Aiperboeatdiperboeat oléh Phileas Fogg, dalam hal kekoe­rangan. batoe bara itoe, ta' dapat diterka orang. Akan tetapi penoempang jang terhormat itoepoen roepa-roepdnja telah menda­pat `akal jang baik djoega, karena petang hari ia menjoeroeh panggil machinist, maka kata Fogg kepadanja: „Djanganlah engkau takoet, njalakanlah api sebesar-besarnja sehingga habis batoe bara semoeanja."
 
Beberapa salatsa'at kemoedian kelihatanlah asap amat banjak keloear dari tjerobong kapal.
 
Kapalpoen berlajarlah poela sekentjang-kentjangnja; akan tetapi pada tanggal 18, ja`ni doea hari kemoedian dari pada itoe, machinist memberi tahoe kepada Fogg, bahwa batoe bara hampir habis.
 
Maka kata Fogg: ,Baiklah„Baiklah; djangan berhenti memasang api besar-besar. Veiligheidsklep<ref>Jaïtoe 1toetoep loebang tempat oeap keloear, apabila oeap itoe menekan terlaloe sangat; djadi kekoeatan oeap mendjalankan mesin senantiasa tetap. Apabila toetoepnja ditambah bebannja sehingga lebih berat, maka bertambah­lah djoega kekoeatan (tekanan) akan mendjalankan mesin.</ref> haroeslah ditambah bebannja."
 
Tengah hari Phileas Fogg menghitoeng berapa djaoehnja kapal telah berlajar dan sampai dimana; kemoedian ia moulberimemberi perintabperintah kepada Passepartout menjoeroeh bawa kapitan Speedy kedepannja. Sebenarnja perintah Fogg kepada boedaknja itoe sama djoega denoandengan menjoeroeh melepaskan se6korseékor harimau dari kandangnja. Tatkala Passepartout pergi kebilik kapitan Speedy, iapoen bersoe­ngoet-soengoet, oedjarnja: .,,Adoehai„Adoehai, toeankoe barangkali gila."
 
Maka benarlah, beberapa menit kemoedian dari pada itoe kedengaranlah diatas dék seperti boenji seboetir bom meletoes. Akan boenji itoe ialah kapitan Speedy. AloelaMoela-i-noelamoela orang merijangmenjang­ka benarlah bom jang meletoes.
 
„Sampai dimanakah. kami?"
 
Itoelah perkataan kapitan Speedy jang kedengaran pertama sekali dalam ia memaki-maki jang seperti bandjir datangnja itoe.
 
1) Jaïtoe toetoep loebang tempat oeap keloear, apabila oeap itoe menekan terlaloe sangat; djadi kekoeatan oeap mendjalankan mesin senantiasa tetap. Apabila toetoepnja ditambah bebannja sehiügga lebih berat,'maka bertambah­lah djoega kekoeatan (tekanan) akan men&lalankan* mesin.
 
==224==