Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
Maka moela-moela pelajaran mendapat, selamat, ta' koerang soeatoe apa. Gelombang tiada besar, anginpoen senantiasa bertioep dari barat laoet; maka berlajarlah kapal „Henrietta" itoe dengan angin baik.
 
Passepartout amat giranglah dalam hatinja. Betapa hoekoeman atas perboeatan toeannja itoe tiada ia maoe tahoe, hanja ia mengingat akan kegagahan dan ketjerdikan Fogg sahadja. Akan anak kapal itoe baharoe sekaranglah melihat penoempang, jang sangat menjoekakan hati meréka itoe. Selaloe ketjakapan dan tjekatan dan kekoeatan Passepartout itoe mendjadikan matros-­matros itoe amat ta'adjoeb dan héran. Kepada anak kapal itoe ia memberikan nama jang indah-indah serta makanan jang lazat-­lazat. Sepandjang pendapatannja, meréka itoe bekerdja dengan soonggoeh-soenggoeh seakan-akan pahlawan; stoker-stoker menjala­kan api dengan radjin dan tiada berhenti-hentinja; oléh karena kesoekaan hati Passepartout itoe, maka sekalian orang jang dalam kapal itoepoen toeroet poelalah bergirang hati. Maka loepalah boedjang itoe akan segala hal jang telah laloe dan bahaja jang baharoe didapatnja. Ia hanja mengingat akan maksoed jang hampir soedah makboel; kadang-kadang mendidihlah darahnja sebab ta' sabar, seolah-olah ia dipanaskan oléh api kapal „Henrietta" itoe; senantiasa ia bergerak, berdjalan kian kemari, dan melom­pat-lompat seperti anak-anak. Atjap kali ia berdjalan mengelilingi Fix dan melihat dia seolah-olah hendak mentertawakan, tetapi sepatahpoen tiada ia mengeloearkan perkataan. Beberapa lamanja dengan hal jang demikian itoe, maka kedoea teman itoe tiada per­tjaja-mempertjajai lagi dan hampir lenjaplah persahabatan meréka itoe. Fix tiada djoega mengerti akan maksoed perboeatan Fogg itoe, ta' mengerti benar ia dan ta' habis hérannja memikirkan apa sebabnja maka Fogg merampas kapal „Henrietta", diperlém­par-lémparkannja oeang soepaja anak kapal setia kepadanja: demikianlah Fogg memerintah dalam kapal itoe sebagai seorang kapitan jang pandai. Bagaimana djoega dipikirkán oléh Fix­ tiada djoega diketahoeinja akan maksoed Fogg jang amat `adjaib itoe. Fix hanja mengerti, bahasa Fogg itoe boekan seorang pentjoeri biasa sadja, melainkan ialah seorang pendjahat jang ber'adat sopan santoen; sebab ia soedah moelaï melakoekan kedjahatan dengan mentjoeri wang lima poeloeh lima riboe pond itoe, maka pantaslah djoega sekarang in merampas seboeah kapal.
 
ber'adat sopan santoen; sebab ia soedah moelaï melakoekan kedjahatan dengan mentjoeri wang lima poeloeh lima riboe pond itoe, maka pantaslah djoega sekarang in merampas seboeah kapal.
 
Maka timboellah sangka dalam hati Fix, bahwa selama kapal „Henrietta" dibawah perintah Fogg tiadalah kapal itoe akan berlajar ke Liverpool. Pastilah berlajar ketempat lain, sehingga pentjoeri Fogg jang sekarang mendjadi penjamoen itoe boléh menjemboenjikan dirinja. Pikirannja jang sematjam itoe menje­babkan hatinja mendjadi amat sedih, karena ia telah tjampoer dalam perkara jang berbahaja itoe.
 
Oetoenglah<ref>sic</ref> angin itoe tiada beroebah mendjadi topan jang amat menakoetkan anak kapal. Karena itoe boekanlah angin riboet jang kentjangnja hingga sembilan poeloeh mijl dalam sedjam. Sebentar datang, sebentar lagi lenjap, angin besar itoe, tetapi
 
-----
 
==222==