Pajhâr lagghu arèna pon nyonara
Bapa' tanè sè tèdung pon jhâghâ'â
Ngala' arè' so landu' tor capèngnga

Ajhâlâni sarat kawâjibhân
Atatamen mabânnya' asèl bhumèna
Mama'mor naghârâna klabân bhângsana