Pajhâr Lagghu

Pajhâr Lagghu

Pajhâr lagghu arèna pon nyonara
Bapa' tanè sè tèdung pon jhâghâ'â
Ngala' arè' so landu' tor capèngnga

Ajhâlâni sarat kawâjibhân
Atatamen mabânnya' asèl bhumèna
Mama'mor naghârâna klabân bhângsana