Tjinta dan Hawa Nafsoe

Tjinta dan Hawa Nafsoe  (1921) 
oleh Merari Siregar
Diantara sekalian jang ada,
Dalam ini lingkoengan doenia,
Hanjalah oesaha jang moelia,
Jang kekal selama-lamanja.


TJINTA dan HAWA NAFSOE

Tįeritera tentang boesoek dan wanginįa kota Betawi

═══

TERKARANG OLÉH

MERARI SIREGAR

(Pengarang „SI-DJAMIN dan SI DJOHAN” dan „'Azab dan Sengsara”, jang dikeloearkan oléh VOLKSLECTUUR).

═══

Daftar Isi (tidak ada di berkas asli)
  1. Sedikit Kata Pendahoeloean
  2. Bab jang Pertama