Semua log publik

Gabungan tampilan semua log yang tersedia di Wikisource. Anda dapat melakukan pembatasan tampilan dengan memilih jenis log, nama pengguna (sensitif terhadap kapitalisasi), atau judul halaman (juga sensitif terhadap kapitalisasi).

Log
(terbaru | terlama) Lihat (50 lebih baru | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 9 Juni 2022 12.36 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Tao Teh King.pdf/349 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'ITOE TAO DARI LANGIT. Saorang jang atoer tjara hidoepnja menoeroet Tao, nanti mengasih apa jang ia ada lebih pada jang kakoerangan dengen zonder disoeroe dan diandjoerin lagi. Lantaran kaperloeannja sedikit, maka ia bisa mengasih banjak, dengen djalan tida soeka tarik apa-apa goena diri sendiri, maskipoen kaloe maoe ia bisa koempoelin milik dan kakaja'an besar. Apabila ia lakoeken apa-apa jang berfaedah, ia tida soeka terima gandjaran atawa ing...) Tag: Belum diuji baca
 • 17 April 2022 07.02 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Pembalesan Kedji.pdf/184 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
 • 17 April 2022 06.56 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Pembalesan Kedji.pdf/188 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '„Apa rasanjanja brani tentoein jang di sini bakal boekah angtjhio?“ tanja Kek-hoaij dengen bermesem. „Memang soeda angtjhio, masa apa lagi," kata Dian-hoei. „Kaloe begitoe kanapa engga maoe pasang sampe nohtjeng ?" „Lo, kaloe begini tentoe dia boekah laen, sebab orang Batawi hatinja ketjil," kata Dian-hoei. ,,Soeda ah, oeroengin doeloe." ? Orang Pekalongan itoe tarik kombali oewangnja, dan sasoeda 'bantingken Idpa-lopa, Kek-soen lantas berse...) Tag: Belum diuji baca
 • 17 April 2022 06.42 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Pembalesan Kedji.pdf/187 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'LA — He Tibo! “'Samoea orang. pada' kenah katarik oewangnja, Ikatjoewali Soei-kian,” tapi ia ini poenja pasangan poen tida lebi dari sapoeloe roepiah. Meliat begitoe, Dian-hoei laloe berkata dengeni mesem-mesem : sini ko Kek-hoatj 'betoel baek sekali dia 'poenja - kasi tanda pada kital Kita dateng-dateng sadja Mantas dia maoe ngetjhio. Kaloe begitoe baeklah, kita jang nanti ngetjhio dia poenja oewang:" »Engga perdoeli," kata Kek-hoaij. ,,...) Tag: Belum diuji baca
 • 17 April 2022 06.41 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Pembalesan Kedji.pdf/186 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
 • 17 April 2022 06.19 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Pembalesan Kedji.pdf/185 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '— 518 — XV. 17,000 DJALAN-DJALAN. Pada harian Tjhiagwee tjee-it di waktoe lohor, satoe roemah di Kampoeng Baroe jang dipageri denger poehoen toelang-toelang 5 rameh sekali dikoendjoengin orang. Orang-orang itoe, jang samocanja ada bangsa Tionghoa, rata-rata telah dateng di sitoe boeat satoe niat, jaitoe mengadoeh masing-masing poe- nja oentoeng di medja-djoedi dengen bertarohan besar, Sadari pagi soeda ada ampat orang doedoek maentop di sito...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 10.51 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/40 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'sin berlebih itoe roesak atau lemparkan. Biarkan sadja gan- doem kain, kramopen roesak atau diroesakkan sadja. Biarkan sadja toko jang ta' tahan lagi bankroet. Tjarilah achirnja ba- rang baroe jang bisa membangoenkan pabrik baroe, permin- taan baroe dan pembeli baroe, seperti „lipstik", „karet dima- mah" dan sebagainja. Dengan adanja permintaan baroe atas barang baroe itoe satoe atau doea pabrik baroe bisa dibangoen- kan dan digerakkan. tahoe, b...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 10.41 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/39 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'pada seloeroeh doenia tiadalah loepoet dari krisis. Sebelus djoeta boeroch berkeliaran didjalan raja di Amerika. Kalau seandainja tiup-tiap boeroch dan 1 anak sadja, maka lebih koerang 33 djoeta manoesia jg. terlantar. Artinja itoe 25 dari seloeroeh pendoedoek. Dimana letaknja kemakmoeran Amerika itoe!!! mempoenjai satoe isteri Dalam keadaan sematjum itoe Amerikn ta' mempoenjai partai Sosialis jang membahajakan. Persoalan dalam Negara ialah: New...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 10.30 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/38 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Patjoel: Terangkan bagaimana tinggi rendahnja kekoeasaan menga- toer RENTJANA itoe? Mr. Apal: Di Negara Amerika Serikat itoe pada lahirnja, ialah menoeroet oendang, maka hak dan kekocasaan itoe memang dibagi-bagi: Pertama antara Rakjat dan Pemerentah, kedoea antara Tiga Badan Pemerintah, ialah kekoeasaan membikin Oendang, men- djalankan Oendang dan Pengawasan Oedang. Ketiga diatara masing2 Staat dan Amerika Sarikat. Djadi di Amerika, kekoeasaan...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 10.20 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/37 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'pabrik, bengkel, tambung, kebon dan sebagainja lebih dahoeloe dikoempoell.an? Memangnja semoen mata-pentjaharian lebih dahoeloe seharoes- nja didjadikan harta berrama. Bolehkan saja pakai istilah saja paksi istilah saja sendiri boeut menggambarkan oesaha sema- tjam itoc? Godam: Mr. Apal: Kalan memang tepat-pendek, apa salahnja, Dam! Apakah isti- lah jang hendak kau pakai itoe? Men-sita dan memakai mata-pentjaharian itoe boeat masjara- kat, saja...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 09.04 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/34 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Denmas: Kalau kita koeat dilaoet. didarat dan dioedara, tentoe Negara lain mesti beli! Patjoel: Terangkan doeloe, Dam! Oleh karenia intan dan mas itoe sedikit sekali berada didodhia in dan scesah poela mengerdjakannja, maka harganja tinggi sekali. Selama air itoe mengalir darisoembernja teroes-mene- roes, maka air itoe ditempat itee hampir ta' ada harganja. Tetapi alangkah tingginja harga air digoeroen pasir. Ring- kasnja politik monopoli inlah...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 09.02 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/33 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
 • 10 April 2022 05.08 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/5 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Kata pengantar! Satoe doea perkara jang perloe saja seboetkan disini sebagai kata pengantar. Pertama sekali saja dengan ini terpaksa menjeroekan ,,AWAS" terhadap beberapa orang jang menjamar sebagai Tan Malaka. Seorang diantara Penjamar itoe soedah saja djompai di Soerabaja. Menoeroet keterangan teman-seperdjuangan disana si Penjamar ini mempoenjai beroboe-riboe pengikoet. Menoeroet pengakoean si Penjamar sendiri, dia soedah lama bekerdja boe...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 04.48 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Rentjana Ekonomi.pdf/68 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'PERTJETAKAN REPOEBLIK INDONESIA SOERAKARTA 02 - 1946') Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 04.36 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/69 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'biasanja banjak oetang karena itoe mereka akan bergantoeng setegoeh-tegoehnja kepada gadji mereka. Mereka „terlampau soeka" memerintah dan merasa terlaloe tinggi ta' lajak menjertai pergerakan dan sekongkol dengan rakjat jang maoe mengadakan hoeroe -hara. Wedana dan djaksapoen ta' koerang dari itoe, bahkan terlebih lagi, sangat haoes pangkat jang tinggi2; sebab itoe mereka lebih „perangkak” dan „pendjilat” dari pada pegawai Indonesia jang lebih...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 04.18 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/68 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'semboenji tangan” paham-paham jang moeskil, dan menghabiskan waktoe dengan membalas kata-kata jang kosong. Rakjat kita menghendaki perkataan jang terang dan pasti. Kalau tidak begitoe ia akan tetap meraba-raba dan merasa-rasa dan ta'kan dapat diadjak mengadakan aksi. Djoega saja ta' mengenal isi Studieclub jang boerdjoeis itoe. Tetapi sesoedah doea poeloeh lima tahoen pergerakan kebangsaan patoetlah kita mempbenjai satoe ketentoean. Boekankah...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 04.07 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/72 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Immigrasi dari Indonesia Selatan sekali-kali tidaklah akan berarti „pendjadjahan” atas bangsa Philipina, baik dalam hal ekonomi, keboedajaan politik atau apapoen djoega. Sebaliknja, berarti mengoeatkan bangsa itoe. Hanja sadja immigrasi tentoe tidak akan diloeloeskan oleh imperialisme Belanda. Pergaoelan antara bangsa Indonesia Selatan jang berabad-abad lamanja didjadjah dan diaboei matanja dengan bangsa Indonesia Oetara jang mempoenjai lebih b...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.58 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/73 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi ''''CHAJAL SEORANG REVOLOESIONER.''' Satoe toegas jang berat, tapi soetji sekarang dipikoelkan diatas bahoe tiap2 orang Indonesia oentoek memerdekakan 55 djoeta djiwa dari perboedakan jang beratoes-ratoes tahoen lamanja, dan memimpin mereka ke pintoe gerbang hidoep baroe. „Zaman jang laloe, zaman pendjadjahan Hindoe dan Islam serta zaman kesaktian jang „gelap" itoe, ta' dapat menolong kita walaupoen sedikit. Marilah sekarang kita adakan tembok...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.46 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/74 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'kedjoedjoeran, kegembiraan, kerelaan dalam segala roepa pengorbanan. Djoega kamoe tidak boleh dikalahkan mereka dalam perdjoeangan sosial. Akoeilah dgn jg poetih bersih, bahwa kamoe sanggoep dan mesti beladjar dari orang Barat. Tapi kamoe djangan djadi peniroe orang Barat, melainkan seorang moerid dari Timoer jg tjerdas, soeka memenoehi kemaoean alam dan seteroesnja dapat melebihi kepintaran goeroe-goeroe nja di Barat. Sbeloem bangsa Indonesia...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.35 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/75 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'menerdjang benteng moesoeh jg rapi itoe, Disanalah tempatmoe pemimpin-pemimpin revoloesioner!!! Dimoekā barisan lasjkar itoelah tempatmoe berdiri dan kerahkanlah teman sedjawatmoe menerdjang moesdeh dan inilah kwadjiban seorang jang berhati singa. Dirikanlah ditengah2 lasjkar moe itoe satoe poesat pimpinan, tempat mendjatoehkan sesoeatoe perintahmoe kepada sekalian mereka jg. haoes serta lapar itoe, dan tentoelah katamoe akan didengar dan ditoer...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.27 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/76 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '') Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.26 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/77 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi ''''Τ Α Μ Β Α Η Α Ν.''' Rantjangan oentoek program proletar di Indonesia. '''A. Politik.''' 1. Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan moeţlak. 2. Mendirikan satoe Repoeblik Federasi dari berbagai-bagai poelau di Indonesia. 3. Dengan segera mengadakan Rapat Nasional, jang mewakili semoea golongan rakjat dan agama-agama diseloeroeh Indonesia. 4. Dengan segera memberikan hak memilih jang penoeh kepada pendoedoek Indonesia, laki-laki dan perem...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 03.15 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/78 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi ''''D. Pengadjaran.''' 1. Pengadjaran diwadjibkan dan diberikan pertjoema kepada kanak-kanak tiap-tiap warga negara Indonesia sampai beroemoer 17 tahoen dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing jang teroetama. 2. Meroentoehkan sistem pengandjaran jang sekarang, dan mengadakan sistem baroe, jang berdasarkan langsoeng atas keboetoehan indoestri jang ada atau jang bakal diadakan. 3. Memperbaiki dan...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 00.49 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/43 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Meskipoen orang Belanda, andai kata ingin memperlakoekan rakjat Indonesia dengan hormat seperti terhadap sesamanja - misalnja seperti Dibagian lain-lain dari Indonesia, dalam merantjangkan dan mendjalankan oendang-oendang, dan dalam membentoek dan memaʼzoelkan pemerintahan, '''„rakjat tidak boleh tjampoer tangan”.''' '''1). Pokok Oendang2 Minangkabau.''' „Anak kemenakan beradja kepada penghoeloe, Penghoeloe beradja kepada moefakat. Moefakat...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 00.31 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/42 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Tentoe sadja „Meneertje” tidak maoe! Tambahan lagi, jang ta' koerang pentingnja, ini berarti kekoeasaaan ekonomi dan politik Amerika akan bertambah besar dibagian jang strategis penting sekali di Pasifik. Ini tentoelah dengan sekoeat-koeatnja akan ditentang oleh Inggeris dan Djepang jang dengki, dan moengkin akan menimboelkan perang doenia jang lama dan dahsjat. Sebab itoe bagi Belanda tjilik jang akan enggan moesnah, lebih baik ia berboeat ses...) Tag: Belum diuji baca
 • 10 April 2022 00.14 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/41 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'sikap orang Amerika terhadap Philipino•, bangsa Indonesia tidak djoega akan menjoekai pemerintahan Belanda. Sebagaimana Philipino jang ta' langsoeng merasai kekoeasaan Goebernoer Djendral Amerika dan boleh dikatakan tidak mendapat kesoesahan dari pembesar-pembesar Amerika, masih sadja teroes mereka menoentoet kemerdekaannja, dan demikian djoegalah bangsa Indonesia-Selatan akan tetap menagih kemerdekaannja jang moetlak dan seloeas-loeasnja. Sebag...) Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.54 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Massa actie.pdf/40 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi ' saan atas tanah paberik, alat2 pengangkoetan dan badan perdagangan, kini semoeanja dipcesatkan dalam tangan beberapa syndikat seperti Avros, Suikersyndikaat, Handelsvereeniging Amsterdam dll. Pimpinan syndikat besar2 itoe terserah ketangan beberapa orang kapitalis. Pertentangan sosial antara kapitalis dan boeroeh di Indonesia - berhoeboengan dengan beberapa hal lain lebih tadjam dari pada apa jang kelihatan oleh mata. Keoentoengan besar dari g...) Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.27 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/82 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Tari-tari Indonesia termasjhur diseluruh dunia. Gambar ini memperlihatkan seorang penari Legong dari pulau Bali, jang berselubung dalam kain sutera dan kulit. Tari Serimpi, seni Kraton P. A. A. Mangkunegara VII') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.26 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/81 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Dilapangan sport wanita tidak kalah dengan kaum lelaki. Diatas (kanan) tampak wanita pelari jang paling tjepat didunia: Nj. Fanny Blankers-Koen. Gerak badan jang lebih elok dipertundjukkan oleh penari Juana didalam tari Hindunja jakni Vasanta Nrtya, Tari Musim Bunga.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.25 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/80 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Gadis-gadis mengatur surat-surat dalam sebuah kantorpos Indonesia. Ahli bakteriologi Amerika dalam pekerdjaannja.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.24 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/79 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Di Indonesia sungai masih mendjadi tempat mentjutji. Mesin membantu wanita Amerika menjelesaikan tjutjian mereka.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.23 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/78 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Dalam penerbangan sipil wanita mengatur pelajanan para penumpang. Dirumah sakit tenaga wanita tak dapat diganti.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.22 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/77 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Lain lagi sifat perkerdjaan gadis-gadis dipaberik sigaret ini Banjak wanita Indonesia mendjalankan keradjinan tangan, disamping menjelenggarakan rumah tangga.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.22 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/76 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Djuga di T.N.I., dalam keadaan darurat, wanita menjumbangkan tenaganja mengatur dapur umum dan perawatan. Dimasa perang, wanita menggantikan pekerdja lelaki jang dipanggil kemedan pertempuran.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.20 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/75 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Djuga dilapangan kemiliteran wanita mengambil bagian. Atas: tjalon-perwira wanita Akademi Militer Moskou. Bawah: wanita Pakistan dalam dinas militer.') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.19 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/74 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Djuga dalam negara totalitair kaum wanita kadang-kadang memegang djabatan penting. Atas: Njonja Eva Peron, isteri presiden Argentinia, berkundjung ke Vatikan. Bawah: Anna Pauker, menteri luar negeri Kumania') Tag: Belum diuji baca
 • 9 April 2022 23.17 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Gerakan wanita di dunia.pdf/73 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Pendidikan tinggi, djuga untuk wanita Asia. Segerombolan mahasiswa wanita di Karachi. Organisasi pandu puteri Indonesia meliputi semua golongan pemudi.') Tag: Belum diuji baca
 • 20 Maret 2022 09.13 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:ADH 0013 A. Damhoeri - Segumpal Emas Dibawah Kakiku.pdf/63 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '- 58 - Perhubungan air ini rupanya sangat penting di daerah ini. Sungai Kapuas dan sungai Landak amat ra- mai di layari perahu dan kapal berbagai jenisnya. Di sungai terdapat pula sejenis terusan yang disi- kat dinamakan 'parit'. Perahu-perahu motor ber seli- weran dalam parit-parit itu. Sehingga kota Pontianak nyaris merupakan kota Venezia kedua di Indonesia . Pendidikan Di daerah ini terdapat 2.623 buah Sekolah Dasar, dengan 14.450 orang...) Tag: Belum diuji baca
 • 20 Maret 2022 08.47 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:ADH 0013 A. Damhoeri - Segumpal Emas Dibawah Kakiku.pdf/62 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '- 57 - Jembatan tol ini orang akan sampai di Siantan Hulu dan lurus ke Siantan lewat jalan Pontianak By Pass yang mulus. Dulunya jalan ini ialah sebuah jalan becek yang sukar di lewati kendaraan. Bukan kepalang sukar- nya membangun jalan ini. Jalan itu harus ditimbun de- ngan ribuan meter kubik tanah yang diambil dari se- buah tempat yang bernama Paniraman sejauh 30 km dari . Foto: Dok. A. Damhoen JEMBATAN TOL PONTIANAK YANG MFLINTASI SUNGA...) Tag: Belum diuji baca
 • 26 November 2021 09.09 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/398 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'GOENOENG MOERIA DILIHAT DARI SAWAH DÉSA BATE, DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.08 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/446 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'PASAR Dl DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.07 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/363 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'GEROBAK (TJIKAR) DIDÉSA BAWOE, DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.07 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/344 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'KALI DJAPARA DILIHAT DARI KANTOR BOM (PEBIAN) DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.06 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/305 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'BILIK KERDJA RADÉN ADJENG KARTINI.')
 • 26 November 2021 09.05 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/299 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'PENGGILINGAN TEBOE D1DÉSA BATE, DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.04 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/262 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'BÉNTÉNG LAMA Dl DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.02 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/195 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'MESDJID Dl DJAPARA.')
 • 26 November 2021 09.01 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/176 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'DJALAN KE DJAPARA DENGAN POHON KENARI SEBELAH-MENJEBELAH.')
 • 26 November 2021 09.00 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/150 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'MENOOEKIR KAJOE DIKABOEPATÉN DJAPARA.')
 • 26 November 2021 08.59 Adhmi bicara kontrib membuat halaman Halaman:Habis Gelap Terbitlah Terang.pdf/232 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'KABOEPATÉN DJAPARA.')
(terbaru | terlama) Lihat (50 lebih baru | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)