Al-Qur'an
Ad-Dukhan (Kabut)

59 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KAUM MUSYRIKIN DIAZAB OLEH TUHAN DENGAN HUKUMAN KELAPARAN SEBAGAI HUKUMAN YANG RINGAN
Ayat 1-14

1 Ha Mim. 2 Demi Kitab (al-Qur'an) yang menjelaskan, 3 sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. 4 Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, 5 (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul, 6 sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, 7 Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. 8 Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. 9 Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan. 10 Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, 11 yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. 12 (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." 13 Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, 14 kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila.

KARENA KAUM MUSYRIKIN TETAP INGKAR ALLAH SWT MENDATANGKAN AZAB YANG BESAR
Ayat 15-16

15 Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). 16 (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.

KISAH MUSA AS DENGAN FIR'AUN SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG-ORANG KAFIR
Ayat 17-42

17 Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, 18 (dengan berkata), "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Isra'il yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu, 19 dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. 20 Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku, 21 dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Isra'il)." 22 Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)." 23 (Allah berfirman), "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar, 24 dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. 25 Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, 26 dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, 27 dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya, 28 demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. 29 Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. 30 Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Isra'il dari siksaan yang menghinakan, 31 dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. 32 Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa. 33 Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. 34 Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata, 35 "tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan, 36 maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar." 37 Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. 38 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. 39 Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 40 Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, 41 yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, 42 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

PERBUATAN JELEK DAN AMAL YANG SALEH AKAN MENDAPAT PEMBALASAN YANG SETIMPAL
Ayat 43-59

43 Sesungguhnya pohon Zaqqum itu, 44 makanan bagi orang yang banyak berdosa. 45 (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, 46 seperti mendidihnya air yang sangat panas. 47 Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 48 Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. 49 Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. 50 Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. 51 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, 52 (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; 53 mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, 54 demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. 55 Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), 56 mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, 57 sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. 58 Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. 59 Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas