Al-Qur'an
An-Nazi'at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)
3628Al-Qur'an — An-Nazi'at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
PENEGASAN HARI BERBANGKIT KEPADA ORANG-ORANG YANG MUSYRIK YANG MENGINGKARINYA
Ayat 1-14

1 Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, 2 dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut, 3 dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, 4 dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang, 5 dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia). 6 (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, 7 tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. 8 Hati manusia pada waktu itu sangat takut, 9 pandangannya tunduk. 10 (Orang-orang kafir) berkata, "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? 11 Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?" 12 Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan." 13 Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, 14 maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

KISAH MUSA AS DAN FIR'AUN SEBAGAI PENGHIBUR BAGI NABI MUHAMMAD SAW
Ayat 15-26

15 Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. 16 Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa, 17 "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, 18 dan katakanlah (kepada Fir'aun), "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)" 19 Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?" 20 Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. 21 Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. 22 Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). 23 Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. 24 (Seraya) berkata, "Akulah tuhanmu yang paling tinggi." 25 Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. 26 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

MEMBANGKITKAN MANUSIA ADALAH MUDAH BAGI ALLAH SWT SEPERTI MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA
Ayat 27-33

27 Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, 28 Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, 29 dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. 30 Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. 31 Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 32 Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, 33 (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

DI HARI KIAMAT ITU TERINGATLAH MANUSIA AKAN PERBUATANNYA DI DUNIA
Ayat 34-46

34 Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. 35 Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, 36 dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. 37 Adapun orang yang melampaui batas, 38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 39 maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). 40 Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, 41 maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). 42 (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?. 43 Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? 44 Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). 45 Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). 46 Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas