Al-Qur'an
Az-Zariyat (Angin Yang Menerbangkan)

60 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
PENEGASAN TENTANG HARI BERBANGKIT
Ayat 1-23

1 Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, 2 dan awan yang mengandung hujan, 3 dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, 4 dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan, 5 sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, 6 dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi. 7 Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, 8 sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, 9 dipalingkan daripadanya (Rasul dan al-Qur'an) orang yang dipalingkan. 10 Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, 11 (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai, 12 mereka bertanya, "Bilakah hari pembalasan itu?" 13 (Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. 14 (Dikatakan kepada mereka), "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan." 15 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, 16 sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; 17 Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; 18 Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). 19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. 20 Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin, 21 dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? 22 Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. 23 Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.

KISAH TENTANG UMAT TERDAHULU YANG MENDUSTAKAN PARA NABI
Ayat 24-60

24 Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? 25 (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, "Salaaman", Ibrahim menjawab, "Salaamun" (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. 26 Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), 27 lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." 28 (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishaq). 29 Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul." 30 Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan." Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 31 Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu hai para utusan?" 32 Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), 33 agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras), 34 yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas." 35 Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. 36 Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. 37 Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. 38 Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. 39 Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya, dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." 40 Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela. 41 Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, 42 angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. 43 Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." 44 Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. 45 Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan, 46 dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. 47 Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya. 48 Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). 49 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. 50 Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. 51 Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. 52 Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, "Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila." 53 Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. 54 Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. 55 Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. 56 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. 57 Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. 58 Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. 59 Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya. 60 Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas