Al-Qur'an
Al-Haqqah (Hari Kiamat)

52 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KEPASTIAN ADANYA HARI KIAMAT
Ayat 1-37

Orang-orang yang mendustakan kebenaran pasti binasa Ayat 1-12

1 Hari kiamat, 2 apakah hari kiamat itu? 3 Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4 Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. 5 Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa, 6 Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, 7 yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). 8 Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. 9 Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. 10 Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. 11 Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera, 12 agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Peristiwa-peristiwa di waktu terjadinya hari kiamat Ayat 13-18

13 Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, 14 dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. 15 Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, 16 dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. 17 Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. 18 Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

Saat berhisab dan peristiwa berikutnya Ayat 19-37

19 Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku (ini)." 20 Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. 21 Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, 22 dalam surga yang tinggi. 23 Buah-buahannya dekat, 24 (kepada mereka dikatakan), "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." 25 Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), 26 Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, 27 Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. 28 Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 29 Telah hilang kekuasaanku dariku" 30 (Allah berfirman), "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." 31 Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 32 Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. 33 Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. 34 Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. 35 Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. 36 Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. 37 Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

AL-QUR'AN BENAR-BENAR WAHYU ALLAH SWT
Ayat 38-52

38 Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. 39 Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. 40 Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, 41 dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. 42 Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. 43 Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. 44 Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, 45 Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. 46 Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. 47 Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu. 48 Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 49 Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya). 50 Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat). 51 Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini. 52 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas