Al-Qur'an
As-Sajdah (Sujud)

30 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
AL-QUR'AN ADALAH WAHYU DARI TUHAN
Ayat 1-30

Al-Qur'an bukanlah ciptaan Muhammad SAW Ayat 1-3

1 Alif Lam Mim. 2 Turunnya al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. 3 Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, "Dia Muhammad mengada-adakannya." Sebenarnya al-Qur'an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Masa terciptanya alam semesta Ayat 4-6

4 Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 5 Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. 6 Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

Proses kejadian manusia dan kebangkitannya di hari kiamat Ayat 7-11

7 Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 8 Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). 9 Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. 10 Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya. 11 Katakanlah, "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Sebuah perbandingan antara mukmin dan kafir Ayat 12-22

12 Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." 13 Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari padaku, "Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. 14 Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat), sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan." 15 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. 16 Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 17 Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 18 Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. 19 Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 20 Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya." 21 Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar). 22 Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Perintah Allah SWT untuk menerima Al-Qur'an dengan tidak ragu-ragu Ayat 23-30

23 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu-ragu menerima (al-Qur'an itu) dan Kami jadikan al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Isra'il. 24 Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. 25 Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. 26 Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Tuhan). Maka apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? 27 Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? 28 Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?" 29 Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh." 30 Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas